تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه زمین‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان،

2 گروه زمین‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

3 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان

چکیده

نفوذ شیرابه حاصل از دفن پسماندها به داخل زمین و رسیدن آن به سفره‌های آب زیرزمینی به علت وجود آلاینده‌هایی نظیر هیدروکربن‌ها، فلزات سنگین و نظایر آن، باعث آلودگی منابع آب و خاک شده که یکی از مهم‌ترین مخاطرات زیست‌محیطی می باشد. نظر به ویژگی‌های اقلیمی کشور ایران که جزو مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا محسوب می‌گردد و با توجه به اهمیت منابع آب در توسعه کشور، بررسی و انجام تحقیقات جدی در این زمینه ضروری است. لازم به ذکر است که روزانه 500 تن زباله در شهرهای همدان، بهار و جورقان تولید می‌شود و در محلی به وسعت 240 هکتار بدون بسترسازی مناسب و بدون ایجاد پوشش اولیه و نهایی مناسب، انباشته می‌گردد. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر شیرابه آزاد شده در محل دفن زباله بر آلودگی منابع آبی با تأکید بر غلظت عناصر سنگین است. برای این منظور، نمونه‌های شیرابه از محل انباشت زمستانه و تابستانه جایگاه دفن زباله انتخاب گردیده‌اند. همچنین به منظور بررسی اثر شیرابه رها شده در محیط بر روی منابع آبی منطقه، نمونه‌برداری از 5 چاه و 2 چشمه صورت پذیرفته است. ترکیب شیمیایی نمونه‌های شیرابه و نمونه‌های آب با استفاده از روشICP و فلم فوتومتر و تیتراسیون مورد آنالیز قرار گرفته‌اند. پارامترهای اندازه‌گیری شده شامل pH، EC و غلظت عناصر سنگین برای نمونه‌های شیرابه و نمونه‌های آب چاه‌ها و چشمه‌ها می‌باشد. همچنین آنالیز شیمیایی برای اندازه‌گیری کاتیون‌ها و آنیون‌های اصلی بر روی منابع آبی انجام گردیده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که بر طبق استاندارد آب آشامیدنی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نیز استاندارد خروجی فاضلاب سازمان محیط‌زیست، کلیه نمونه‌های اخذ شده آلوده هستند. مطالعات نشان می‌دهد که شرایط زمین‌شناختی و هیدروژئولوژیکی محل دفن، نقش مهمی در گسترش آلودگی دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نمونه‌های اخذ شده از جریان‌های زیرسطحی آلوده‌تر از آبخوان عمیق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of leachate of Hamedan landfill site on ground water

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khanlari 1
  • Alireza Taleb Beidokhti 2
  • Aliakbar Momeni 1
  • Hajreza Ahmadi 3
1 Professor of Engineering Geology, Department of Geology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Department of Geology, Imam Khomeini Intenational University, Ghazvin, Iran.
3 Industrial Research and Standard Institute, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Infiltration of leachate produced by municipal solid waste into the ground water poses a serious environmental hazard due to its high content of hydrocarbons and heavy metals. The leachate is the primary source of soil and water pollution.
With respect to the climate, Iran is a relatively dry region with low sources of fresh water. Preservation of invaluable fresh water resources calls for serious research into the sources of water pollution in the region. Each day about, 500 ton wastes are produced in the Hamedan city and have been disposed in a site with lack of appropriate engineering conditions. The main aim of this research is to assess the effect of the Hamedan landfill environmental effects on groundwater resources with respect to heavy metals contamination. In this regard, the samples of leachate have been selected from the winter and summer depots of the landfill leachate. Also, groundwater samples were collected from the 5 water wells and two springs in order to study possible impact of leachate percolation into the groundwater resources. The leachate and groundwater samples were chemically characterized using Inductively Coupled Plasma of Optical Emission Spectrometry (ICP-OES), flame photometer and titration methods. Measured parameters include pH, Electrical Conductivity (EC), Heavy metals from the leachate, groundwater and spring samples. In addition to heavy metals analysis, chemical analysis for major cations and anions were also carried out in the groundwater and springs. According to Iranian Institute of Standard and Industrial Research and Iranian Environmental Protection Organization standards for drinking water and waste water, the results showed that all samples were contaminated, respectively. Furthermore it was found that, geological and hydrogeological conditions of site have a main role in distribution of contamination. Subsurface groundwater samples are contaminated more than other groundwater samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landfill
  • leachate
  • Pollution
  • heavy metals
  • Groundwater
  • Hamedan
حسنی، م.، کرمی، غ.، کاظمی، غ.، 1388. بررسی غلظت آلاینده‌ها در شیرابه حاصله از دفن زباله شهر ساری، سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران.
رضازاده، س.، غنوی، ز.، 1387. بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه زباله و آب‌های زیرزمینی مجاور محل دفن زباله‌ی شهر قزوین، چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند.
رضایی، ر.، ملکی، ا.، سیفی، ح.، زند سلیمی، ی.، قوامی، ع. و عبدخدا، ب.،1386. ارزیابی آلودگی شیمیایی آب زیرزمینی مناطق پایین دست محل دفن زباله شهر سنندج در سال 1386، دهمین همایش ملی بهداشت محیط، صفحات 101-93.
سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، 1373. استاندارد تخلیه فاضلاب‌ها.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1379. نقشه زمین‌شناسی همدان، مقیاس 100000/1.
عابدی کوپایی، ج.، 1380. تأثیر لندفیل مشهد بر آلودگی منابع آب زیرزمینی، چهارمین همایش کشوری بهداست محیط، صفحات 720-714.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد شماره 1053، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی.
 
Sabahi, E.A., Rahim, S.A., Zuhairi, W.Y.W., Nozaily, F.A., Alshaebi, F., 2009. The characteristic of leachate and groundwater pollution at municipal solid waste landfill of Ibb city, Yemen. American Journal of Environmental Science, 5(3): 256-266.
APHA, 1995. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (19thed.).Washington, DC: American Public Health Association.
Chain, E. S. K., DeWalle, F. B. ,1976. Sanitary Landfill Leachates and their Treatment. Journal of Environmental Engineering Divisio (ASCE), 102(2): 411–431.
Gaily, R.M., Gorelick, S.M.,1993. Design of optimal, reliable plume capture schemes: application to the Glou-cester landfill groundwater contamination problem. Groundwater, 31:107–114.
Gopal, D., Singh, R.P., Kapoor, R.C. ,1991. Groundwater pollution by solid wastes, A case study. Pollution Research Enviromedia, 10: 111-116.
Jaskelevicius, B., Lynikiene, V., 2009. Investigation of influence of Lapes landfill leachate on ground and surface water pollution with heavy metals. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 17(3): 131-139.
Jhamani, B., Singh, S.K., 2009. Groundwater contamination due to Bhalaswa landfill site in New Delhi. International Journal of Environmental Science and Engineering, 1(3): 121-125.
Leton, T.G.,1990.Waste management part II ( solid wastes). In: Leton, T.T.(Ed.), Pollution Control in the Oil Industry, Short Course by PCE Unit, CORDEC, University of Port Harcourt, Port Harcourt, Nigeria.
Lo, I.M.C. ,1996. Characteristics and Treatment of Leachates from Domestic Landfills. Environment International, 22(4): 433–442.
Nicholson, R.V., Cherry, J.A., Reardon, E.J., 1983. Migration of contaminants in groundwater at a landfill - a case study of Hydro Geochemistry. Journal of Hydrology, Netherlands, 63: 131-176.
Sing, U.K., Kumar, M., Chauhan, R., Jha, P.K, Ramanthan, A.L., Subramanian, V., 2008. Assessment of the impact of landfill on groundwater quality: A case study of the Pirana site in western India. Environmental Monitoring Assessment, 141: 309-321.
Skultetyov, I., 2009.Water Source Protection from Landfills Leachate.International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Ohrid/Macedonia, paper A46.
Srinivasan, V.S.,1977. The influence of USW dumps on groundwater. Cientifica, 111-117.