بررسی آزمایشگاهی رفتار خاک مخلوط با خرده‌لاستیک به منظور بکارگیری در بستر خطوط ریلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه‌آهن

2 2. کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه‌آهن

چکیده

از جمله کاربردهای پیشنهادی برای بکارگیری لاستیک فرسوده مخلوط کردن این مصالح به فرم خرده شده با مصالح خاکی و بکارگیری در پشت دیوارهای حائل و خاکریزها می‌باشد. در این خصوص مطالعات جامعی در حوزه مهندسی راه صورت گرفته ولیکن در حوزه مهندسی راه‌آهن تحقیق مشخصی انجام نشده است. با توجه به آنکه در بستر و خاکریز خطوط ریلی یکی از پارامترهای کلیدی، مدول ارتجاعی در دومین مرحله بارگذاری(Ev2) است. لذا در تحقیق حاضر مخلوطی از خاک GW-GC با مقادیر0، 5، 10و 15درصد خرده‌لاستیک با محدوده دانه‌بندی 475/0 تا 5/2 سانتی‌متر تحت یکسری آزمایش‌های استاتیکی فیزیکی و مکانیکی شامل تراکم، هم‌ارز ماسه، ظرفیت باربری کالیفرنیا، برش مستقیم و بارگذاری  صفحه مرحله‌ای قرار گرفته و سپس در اتاقک بارگذاری به ابعاد 1.2×5/2×5/2 متر، ریخته و به تراکم حداکثر آزمایشگاهی مطابق استاندارد ASTM D6270-2006 رسانده شده است. در ادامه با استفاده از جک 30 تن، بارگذاری در سه گام و به صورت مرحله‌ای بر روی صفحه مربعی به ابعاد 30×30 سانتی‌متر صورت گرفته است. نتایج آزمایش بیانگر آن است که در مقایسه با خاک بدون خرده‌لاستیک کاهش وزن مخصوص به میزان 86/11 تا 36/19 درصد، ظرفیت باربری کالیفرنیا به میزان 35/34 تا 47/67 درصد، پارامترهای مقاومت برشی همچون چسبندگی در ابتدا به مقدار 1/2 درصد افزایش یافته ولی پس از آن مجدداً به میزان 1/27 درصد کاهش پیدا کرده و زاویه اصطکاک داخلی به میزان 8/10 تا 62/21 درصد کاهش داشته است و مقدار Ev2 به میزان 54/27 تا 29/54 درصد کاهش را به دنبال داشته است. با مقایسه نتایج بدست آمده با مقادیر مجاز آیین‌نامه‌ی UIC R719-1996 مشخص گردید که حداکثر تا 10 درصد از خرده‌لاستیک را می‌توان بصورت مخلوط با مصالح بستر مورد استفاده قرار داد لیکن استفاده از آن بعنوان بخشی از بدنه خاکریز توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigating of mixed soil-shred tire behavior for application in railway track subgrade

نویسندگان [English]

  • Morteza Esmaeili 1
  • Navid Nakhai 2
1 Associate Professor, Iran University of Science & Technology, School of Railway Engineering,
2 2. Iran University of science & Technology, School of Railway Engineering,
چکیده [English]

One of the suggested applications for use of waste tire is mixing of this material with soils in shredded form for use in retaining walls backfill and embankments. In this regard, comprehensive studies have been accomplished in the field of road engineering but no research works could be found in the railway engineering. As one of the important parameters is railway embankment design is Ev2 (modulus of elasticity in the second loading cycle in PLT) so this research is devoted to investigating of physical and mechanical behavior of soil mixed with shred tire. For his purpose by using the GW-GC as a base material which can be used in railway embankment and subgrade, it is mixed with three different percent 5, 10 and 15 of shred tire with range of aggregation 0.475 to 2.5 centimeters. In continue a series of physical and mechanical tests are performed on base soil and soil mixed with shred tire including compaction, sand equivalent, CBR, direct shear test. In the last stage of the laboratory investigations four cyclic plate loading tests are performed in loading chamber box with dimensions of 2.5×2.5×1.2 m respect to base soil and it mix with 5, 10 and 15 percent shred tire. It should be notified that the soil in all four tests the soil are compacted based on guidelines of ASTM D6270-2006. The plate dimensions in PLT test are considered as 30×30 cm. The obtained results indicate that due to increase in shred tire percentage in the range of 5 to 15 percent, the maximum dry density decreases form 11.86 to 19.36 percent respect to the base soil. On the other hand the CBR value show 34.35 to 67.47 percent and Shear strength parameters such as cohesion the First, increased to 2.1 percent, but then decreased back to levels 27.1 percent and Angle of internal friction value has been reduced by 10.8 to 21.67 percent decrease in the mentioned range.
Focusing on the obtained Ev2 values in PLT tests reveals a decrease of 27.54 to 54.29 percent in this matter. Comparing the achieved Ev2 results with those proposed by UIC R719-1996 code confirms the limitation of shred tire application to 10 percent for use in subgrade layer while its use in embankment is forbidden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Railway subgrade and embankment
  • Shred Tire
  • CBR
  • PLT
  • Ev2
  • UICR719
اسماعیلی، م.، بلوکیان، (متر جمین) 1389. ژئوتکنیک راه‌آهن و مدیریت زیرسازی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
محمدزاده، س.، 1378. تدوین و تالیف درس‌نامه روسازی راه‌آهن و ضوابط طراحی پل‌های راه‌آهن تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
نخعی، ع.، مرندی، م.، ثانی کرمانی، س.، 1389. مطالعه آزمایشگاهی مخلوط‌های خاک و خرده‌های لاستیک. چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران. انجمن ژئوتکنیک ایران.
وزارت راه و ترابری، 1386. نشریه ‌شماره 394: دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری.
AREMA, and Manual, 2006. American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association.
ASTM D6270, 2006. Standard Practice for Use of Scrap Tires in Civil Engineering Applications. ed. West Conshohocken, PA :Annual Book of ASTM Standards.
ASTM, D698, 2000. Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort. ed. West Conshohocken, PA,: Annual Book of ASTM Standards.
ASTM, D2216, 2000. Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass. ed. West Conshohocken, PA,: Annual Book of ASTM Standards,
ASTM, D854, 2000. Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer. ed. West Conshohocken, PA,: Annual Book of ASTM Standards.
ASTM, D1883, 2000. Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-Compacted Soils. ed. West Conshohocken, PA,: Annual Book of ASTM Standards.
ASTM, D3080, 2000. Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions. ed. West Conshohocken, PA,: Annual Book of ASTM Standards.
ASTM, C127, 2000. Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate. ed. West Conshohocken, PA,: Annual Book of ASTM Standards.
Edil, T. B., and Bosscher, P. J., 1994. Engineering Properties of Tire Chips and Soil Mixtures. Geotechnical Testing. Journal., Vol. 17, Issue 4., No. 3.: 297–304.
Feng, Z-Y, Sutter, KG, 2000. Dynamic Properties of Granulated Rubber/Sand Mixtures. Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 23, No. 3.: 338–344.
Ghazavi, M., Amel sakhi, M., 1380. Behavior of Sand-Reinforced with Waste Tire Shreds Using CBR Tests. The first conference on soil Improvement Amirkabir University of Technology.
Guidelines, 2009. Specifications for Design of Formation Heavy Axle Load.Report No. RDSO/2007/GE : 0014.
Guidelines, 2003. for earthwork in railway projects. Guideline No. GE: G-1.
Humphrey, D. N., Holtz, R. D., 1986. Reinforced Embankments A Review of Case Histories. Geotextiles and Geomembranes, 4 : 129-144.
Humphrey D. N., 1999. Civil Engineering Application of Tire Shreds. University of Maine
Sivakumar Babu, G. L., Chouksey, S. K., 2011. Stress-strain response of plastic waste mixed soil. Journal of Waste Management. Waste Management Journal, Elsevier publications, Volume 31, Issue 3: 481-488.
U1C Code 719R, 1994. Earthworks, and track-bed layers for railway lines. Leaflet to be classified in volume:VII - Way and Works, 2nd Edition, 1.1.