تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز با استفاده از خصوصیات فیزیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانشجوی دوره دکتری زمین‌شناسی مهندسی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه و بررسی روابط ساده و چندمتغیره برای تخمین مقاومت فشاری نمونه‌هایی از سنگ آهک‌های مارنی سازند آبدراز است. بر روی این سازند پروژه‌های مهندسی زیادی مانند سد، تونل و جاده در شمال استان خراسان رضوی احداث شده است. برای این منظور برروی 39 نمونه سنگ آهک مارنی سازند آبدراز مطابق با استاندارد انجمن بین‌المللی مکانیک سنگ، آزمایش‌های مربوط به تعیین خصوصیات فیزیکی شامل تخلخل، دانسیته، جذب آب انجام شد و روابطی چند متغیره برای تخمین مقاومت فشاری به دست آمد. نتایج به دست آمده از روش رگرسیون ساده، نشان دهنده‌ی کارایی بهتر دانسیته نسبت به دیگر ویژگی‌های سنگ در تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری است. بهترین رابطه‌ی چندمتغیره نیز به ازای استفاده از متغیرهای مستقل دانسیته و جذب آب برای کل نمونه‌ها به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of uniaxial compressive strength of limestone marls from Abderaz formation by using physical properties

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Khalili 1
  • Gholamreza Lashkaripour 2
  • Mohammad Ghafoori 3
  • Mohammad Khanehbad 4
  • Pourya Dehghan 5
1 Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
5 Department of Geology, International Branch of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

the purpose of this study is presenting and study of simple equations to estimate the uniaxial compressive strength of marly limestone of Abderaz formation. Many engineering structures such as dam, tunnel and road have been constructed on this formation in the northern part of Khorasan Razavi province. For determation physical parameters and uniaxial compressive strength of marly limestone, 39 samples according to the International Society of Rock Mechanics Standards (1981) of Abderaz formation were collected. Physical properties which determined including of porosity, density, water absorption. Results which obtained from the simple regression method, indicating a better relationship between density and uniaxial compressive strength in comparison with the other physical properties. The best multivariate correlation is obtained between uniaxial compressive strength with density and water absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical properties
  • Uniaxial compressive strength
  • marly limestone
  • Abderaz Formation
افشار حرب، ع.، 1373. زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی کپه‌داغ، سازمان زمین‌شناسی واکتشاف معدنی کشور، طرح تدوین زمین‌شناسی ایران، 275.
Adrian, R., Russelland, D. M. W., 2008.  Point load tests and strength measurements for brittle spheres rocks, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 46 (2): 272-280.
Afshar-Harb, A., 1982. Geological map of Sarakhs area. Ministry of Petroleum, NIOC Exploration and Production. Teheran,1 sheet.
Alvarez Grima M.,  Bwauska, R., 1999. Fuzzy strength of rock samples, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 36 (2): 339–349.
ASTM )D2938-95(, 2002. Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Intact Rock Core Specimens.
Cargill, J. S., Shakoor, A., 1990. Evaluation of empirical methods for measuring the uniaxial compressive strength, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 27(2): 503-95.
Deere, D. U., Miller, R. P., 1966.  Engineering classification and index properties for intact rock, Air Force Weapons Lab. Tech. Report, AFWL-TR 65-116, Kirtland base, New Mexico. 300 p.
Edet, A., 1992. Physical properties and indirect estimation of microfractures using Nigerian carbonate rocks as examples, Engineering Geology,  33: 71–80.
Faisal, I. S., Edward, J., Omar H. A., 2007. Estimation of rock engineering properties using hardness tests, International Journal Engineering Geology, 90 (3-4): 138-147.
Gokceoglu, C.,  2002. A fuzzy triangular chart to predict the uniaxial compressive strength of Ankara agglomerates from their petrographic composition, Engineering Geology, 66(4): 39-54.
Howarth, D. F.,  Rowlands, J. C., 1986. Development of an index to quantify rock texture for qualitative assessment of intact rock properties,  Geotechnical Testing Journal, 9: 169-179.
Işık, Y., 2009. A new testing method for indirect determination of the unconfined compressive strength of rocks, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 46 (8): 1349- 1357.
ISRM Suggested methods, 1985. Suggested method for determining point load strength, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 22: 53-60.
ISRM Suggested methods, 1981. Suggested method for determining the uniaxial compressive strength and deformability of rock materials, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomech. Abstr., 16: 135-140.
Kamil, K. and Levent, S., 2010.  Nail penetration test for determining the uniaxial compressive strength of rock,  International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47 (2), 265-271.
Khalily, M., lashkaripour, G.R., Ghafoori, M,.  Khanehbad, M., Dehghan, P.,  2013. Durability Characterization of Abderaz Marly Limestone in the Kopet- Dagh Basin, NE of Iran, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 3: 50-56.
Koncagul, E. C., Santi, P.M., 1999. Predicting the unconfined compressive strength of the Breathitt shale using slake durability, shore hardness and rock correlation and multivariate statistical techniques, Engineering Geology, 38: 138-157.
Martin P. J. Schöpfer, S. A., Conrad C., John J. W., 2009. The impact of porosity and crack density on the elasticity, strength and friction of cohesive granular materials: Insights from DEM modeling, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 46 (2): 250-261