بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پایداری شیروانی­های قائم خاکی یکی از مسائل مهم در مهندسی عمران بشمار می­رود. روش­های متفاوتی برای این منظور استفاده می­شود که میخ­کوبی ترکیبی با مهار پیش­تنیده از جمله آن­هاست. این روش با افزایش مقاومت برشی خاک, جابجایی افقی جدار خاکبرداری شده را کاهش می­دهد و باعث افزایش پایداری کلی سیستم ­می­شود.
در تحقیق حاضر از مدل آزمایشگاهی کوچک شده استفاده شد که در آن, در نزدیکی یک پی نواری یک گود ایجاد شد که برای پایداری جدار خاکبرداری شده, از سیستم میخ­کوبی ترکیبی شامل دو ردیف میخ و یک ردیف مهار استفاده شد. برای بررسی پارامترهایی همچون مکان بهینه مهارها, مکانیزم خرابی, اثر مسلح کننده­ها بر ظرفیت باربری پی نواری و جابجایی افقی دیوار از روش سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) استفاده شد; بدین ترتیب که بعد از ساخت مدل دیوار و قرار دادن میخ­ها و مهارها در محل­های تعبیه شده, مدل خاکبرداری شده و به صورت گام به گام تا رسیدن به مرحله گسیختگی بارگذاری شد. در هر مرحله از مدل عکسبرداری شد و عکس­ها با روش PIV تحلیل شدند.
نتایج نشان دادند که به ازای طول مشخصی از مهارها در ردیف وسط می­توان ظرفیت باربری پی نواری را افزایش و جابجایی افقی مربوط به دیوار را کاهش داد. همچنین مشاهده شد که حداکثر جابجایی افقی دیوار در قسمت پایین آن رخ می­دهد, در حالی که در سیستم میخ­کوبی ساده حداکثر جابجایی افقی در بالای دیوار رخ می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of stabilizad excavated wall using composite soil nailing and anchor

نویسندگان [English]

  • Zahra Jalilzadeh
  • Masood Haji Alilavi Bonab
  • Hooshang Katebi
حداد, عبدالحسین,. کریمی فرزقی, بهنام,.1386. بهینه سازی جدارهای خاکبرداری شده با استفاده از سیستم ترکیبی میخ و آنکور , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و خاک ایران. 
Adrian,R.J., 1991.Particle imaging techniques for experimental fluid mechanics, Annual review of fluid mechanics 23, pp. 261-304.
Banerjee, S., Finney,A., Wentworth,T., Bahiradhan,M., 1998. Evaluation of Design Methodologies for Soil-Nailed Walls,Volume3: An Evaluation of Soil Nailing Analysis Packages, Draft Research Report, WA-RD 371.3.
Byrne, R.J., Cotton, D., Porterfield, J.,Wolschlag, C.,Ueblacker, G., 1998. Manual forDesign and Construction Monitoring of Soil Nail Walls, Report FHWA-SA-96-69R, FederalHighway Administration
chang,G.M., 2007. Study on the Application of Composite soil-nailing in Loess Excavation,Master Thesis at Chang'an University.
Hao,J.,  Wang,B.,2014.  Parameter Sensitivity Analysis on Deformation of Composite Soil-Nailed Wall Using Artificial Neural Networks and Orthogonal Experiment ; Hindawi Publishing Corporation Mathematical Problems in EngineeringVolume 2014, 8 pages.
Prashant,A., Mukherjee,M., 2010.Soil Nailing for Stabilization of Steep Slopes near Railway Tracks, Research Design and Standard Organization(RDSO) Lucknow.
Sabatini,P.J.,Pass,D.G., Bachus,R.C. , 1999.  Geotechnical Engineering Circular No.4Ground Anchores And Anchored Systems,FHWA-IF-99-015.
Sheahan,T.C., Ho,C.L., 2003. Simplified Trial Wedge Method for Soil Nailed Wall Analysis, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 129,pp. 117-124.
Wang,J.,Cao,J., Hu,J., Liu,H., 2008. Application of FLAC in Foundation Pit with Compound Soil Nailing Wall Support , Fourth International Confrence on Natural Computation, IEEE,  Volume 4, pp.331-336.
White,D.J.,Take,W.A., Bolton,M.D.,2003.  Soil Deformation Measurement Using ParticleImageVelocimetry(PIV) &Photogrametry ,Geotechnique 53,No.7(2003),pp.613-619.
Yoo, C., 2001. Laboratory Investigation Of Bearing Capacity Behavior Of Strip Footing On Geogrid – Reinforced Sand Slope, Geotextiles and Geomembranes,19(5):pp. 279-298.