بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی مهندسی،دانشکده علوم،دانشگاه فردوسی،مشهد ،ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی

چکیده

برای مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک های موجود در محور خور-عرب آباد تعداد 7 ایستگاه نمونه برداری در طول مسیر به فاصله 10 کیلومتر از هم و در حاشیه جاده انتخاب گردید. به دلایل اقتصادی و دسترسی آسان معمولاً گزینه اول تثبیت خاک در پروژه های راه سازی آهک می باشد. با توجه به وجود کارخانه تولید اکسید منیزیم در استان خراسان جنوبی، این گزینه نیز به عنوان یک عامل تثبیت کننده در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت. وجود معدن مس قلعه زری در نزدیکی محور خور-عرب آباد انگیزه ای شد تا پتانسیل کاربرد باطله های کارخانه فرآوری مس این معدن نیز برای تثبیت خاک مورد بررسی قرار گیرد. درصد بهینه برای دو ماده منیزیت و باطله مس طبق مطالعات و پیشنهادات قبلی 5% انتخاب شد و 2% آهک نیز به نیمی از نمونه های به عنوان کاتالیزور اضافه شد. با توجه به نتایج بدست آمده سه ترکیب افزودنی آهک 5 درصد، منیزیت ریزدانه 5 درصد به همراه 2 درصد آهک و باطله مس 5 درصد بهترین عملکرد را از لحاظ افزایش CBR، یکنواختی تاثیر برروی همه نمونه ها، و عدم تورم از خود نشان داده اند. از لحاظ یکنواختی عملکرد در افزایش CBR وضعیت منیزیت ریزدانه بهتر از باطله مس و ضعیف تر از آهک می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of desert areas and their application in road construction (Case study: Khor - Arababad axis of South Khorasan)

نویسندگان [English]

  • mojtaba mohammadi 1
  • mohammad ghafoori 2
  • gholamreza lashkaripour 3
1 Department of Engineering Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Mashhad Ferdowsi University
3 mashhad. ferdowsi univercity
چکیده [English]

In order to study the physical and mechanical properties of available soils in the Khor-Arab Abad road, the seven sampling stations were selected along the way at the distance of 10Km from each other that located on the edge of the road. Then lime is usually the first option for soil stabilization in road construction projects as an economic reason. Considering the existence of Magnesium Oxide production factory in southern Khorasan province, this option has been studied also as a stabilizing agent in the present study.the existence of the Qaleh-Zari copper mine near Khor-Arab Abad road was a motivation to study the application of utilizing copper waste of processing factory for stabilizing soil .In order to specify the optimum amount of lime, the samples containing 2%, 5% and 10% of Lime were prepared. The optimum percentage was selected to be 5% according to previous studies and related recommendations was proposed 2% of lime adding to half of the samples as an accelerator for magnesite and copper waste respectively. Three additive combinations of 5% lime, 5% fine-grained magnesite with 5% lime, 5% copper waste have shown the best performance in order to increase CBR, uniformity of effect on all samples and non-inflation of 7 days treated samples. In terms of uniformity of performance on increasing CBR, the condition of fine- grained magnesite situation is better than copper waste and weaker than lime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fine-Grained Magnesite
  • Copper Waste
  • Khor-Arab Abad Road
  • Salted Soil
  • Improvement
اکرمی ،.1385.بررسی خاک رس تشبیت شده با آهک و سرباره کوره و اثر سولفات برآن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
حافظی مقدس ن. ، غفور م.، و قز ا. ،  ۱۳۸۸. ارزیابی و پهنه بند بافت خاک در گستره شهر مشهد، بیست و پنجمین گرد همایی علوم زمین.
فهیمی­فر، ا.، سروش، ح.،1380. آزمایش­های مکانیک سنگ، مبانی نظری و استانداردها. جلد اول: آزمون­های آزمایشگاهی، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک. چاپ اول. تهران. 719 ص.
کاووسی ، ا.،هاشمیان ، ل . ، 1380. بررسی تثبیت خاک با استفاده از آهک در فرودگاه پارس ، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بهسازی زمین ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران.
هاشمی طباطبایی ، س . ، آقایی آرایی ، ع. ، 1384. بررسی تاثیر آهک شکفته و زنده برمشخصات فیزیکی و مقاومتی خاکهای اصلاح شده ، پروژه تحقیقاتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .
Ahmed, A.; Ugai, K., Kamei, T.2010. Application of Gypsum Waste Plasterboard and Waste PlasticTrays to Enhance the Performance of Sandy Soil, Proceedings of Geo-Shanghai International Conference, Shanghai, China, No. 207, pp. 165–173.
Bell, F.G. and Coulthard, J.M.,1990. Stabilization of clay soils with line, Mutual Engineering, 7. pp. 140-125.
Celik, C., Nalbantoglu, Z. E 2013. ects of ground granulated blastfurnace slag (GGBS) on the swelling properties of lime-stabilized sulfate-bearing soils, Engineering Geology, 163, pp. 20-25.
Diamond. S., Kinter, E. B. 1965. Mechanisms of Soil-Line Stabilisation, Highway Research Record 92, pp. 83-102 .
Elsharawy, M. A. O., Elbording, M. M., Sedeka, A. A.2008. Improvement of a salt affected soil on Bahr EL-Bakar area using certain industrial by products. Journal of Applied Science and Research, 47, 839-846.
Gharib, M., Saba, H., Barazesh, A.2012. Experimental investigation of impact of adding lime on atterberg limits in golestan province soils, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(4), pp. 796800.
Hopkins, T. C. Hunsucker, D. q ., Beckhan, T. 1994. Selection of Design Strengths of Untreated Soil Subgrades and Subgrades Treated With Cement and Hydrated Lime, Transportalion Reseach Record 1440, 1, 44-37.
Harty, J. R., Thompson, M. R. 1973. Lime Reactivity of Tropical and Sugtropical Soils, Highway Research Record 442, pp. 112-102.
Khoury, N. N., Zaman, M. M.2007. Environmental Effects of Aggregate Stabilized with Cementation Materials, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 18, No. 1, pp. 41–48.
Klug, H. P., Alexander, L. E. 1974. X-Ray Diffraction Procedures for Polycrystalline and Amorphouy Alalerials, 3rd. Printing, John wiley & Sons Inc., New York.
Mostafazadeh-Farad, B., Heidarpour, M. Aghakhani, A., Feizi, M.2007.  Effects of irrigation water salinity and leaching on soil chemical properties in an arid region.
Mcdowell, C. 1960. Evaluation of Soil-line Stabilisation Mixtures, Highway Research Record 139, pp. 25-15.
Moh, Z. C. 1965. Reactions of Soil Minerals With Cement and Chemical, Highway Research Record 86, pp. 0-39 .
Li, F. H., 2009. RCalcareous sodic soil reclamation as affected by corn stalk application and incubation: A laboratory study. Pedosphere, 19, 465475.
Sherwood, P. T. 1993. Soil Stabilisation With Cenbent and Lime, State of the Art Report, Transport Tesear chalioratory, IIMSO Publication, London .