بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

سنگ‌ها مواد طبیعی شکننده می‌باشند که تحت تاثیر عوامل محیطی زیادی از قبیل دما، فشار محصور کننده، رطوبت و فرسایش قرار دارند. از این بین، تاثیر درجه حرارت بر روی شکست سنگ در بیشتر زمینه‌های علوم مهندسی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین مقاومت سازه‌های سنگی جهت انباشت ضایعات اتمی در مخازن زیرزمینی، فرآیند شکست هیدرولیکی جهت استخراج نفت و گاز از لایه‌های مختلف زمین و تحلیل پایداری معادن زیرزمینی اشاره کرد. در این مقاله به بررسی تاثیر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود I و مود II ماسهسنگ لوشان، پرداخته شده است. جهت این بررسی، از دیسک برزیلی با ترک چورون استفاده شده است. در این پژوهش، برای بررسی اثر درجه حرارت، نمونه‌ها تحت درجه حرارت 20 (دمای محیط)، 60، 100 و 150 درجه سانتیگراد قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد، با افزایش درجه حرارت تا 150 درجه سانتی‌گراد، چقرمگی شکست مود I و II ماسه‌سنگ افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of temperature on Mode I and Mode II Fracture Toughness of Lushan sandstone

نویسندگان [English]

  • Navid Ghanbari
  • Mehdi Hosseini
  • Morteza saghafiyazdi
Imam Khomeini international university
چکیده [English]

Rock is a brittle naturally that is sobjected to a variety of environment impacts , such as temperature , confining pressure, humidity and water erosion. Moreover, the effect of temperature on rock fracture in most engineering fields has been considered. These include the determination of the resistance of rock structures to accumulate atomic waste in underground reservoirs, the hydraulic fracture process for extraction of oil and gas from different layers of the earth and analysis of the structures of underground mines. In this paper, we investigate the effect of temperature on mode I and mode II fracture toughness of Lowshan sandstone. To investigate the effect of temperature on mode I and II fracture toughness, was used a Cracked Chevron Notched Brazilian Disc. In this study, the specimens were subjected to a temperature of 20, 60, 100 and 150℃. The results show that, with increasing temperature up to 150℃ , mode I and II fracture toughness of sandstone increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature
  • Sandstone
  • Fracture Toughness
  • Mode I and Mode II
Al-Shayea, N. A., Khan, K.,  Abduljauwad, S. N., 2000. Effects of confining pressure and temperature on mixed-mode (I–II) fracture toughness of a limestone rock, nternational Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 37(4): 629-643.
Aliha, M. R. M., and Ayatollahi, M. R., 2014. Rock fracture toughness study using cracked chevron notched Brazilian disc specimen under pure modes I and II loading–A statistical approach, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 69:17-25.
Chang, S. H., Lee, C. I.,  Jeon, S., 2002. Measurement of rock fracture toughness under modes I and II and mixed-mode conditions by using disc-type specimens, Engineering geology, 66(1-2): 79-97.
Feng, G., Kang, Y., Meng, T., Hu, Y. Q., Li, X. H., 2017. The influence of temperature on mode I fracture toughness and fracture characteristics of sandstone, Rock Mechanics and Rock Engineering, 50(8): 2007-2019.
Feng, G., Kang, Y., Chen, F., Liu, Y. W.,  Wang, X. C., 2018. The influence of temperatures on mixed-mode (I+ II) and mode-II fracture toughness of sandstone, Engineering Fracture Mechanics, 189: 51-63.
Fowell, R. J., Xu, C., Dowd, P. A., 2006. An update on the fracture toughness testing methods related to the cracked chevron-notched Brazilian disk (CCNBD) specimen, pure and applied geophysics, 163(5-6): 1047-1057.
Franklin, J. A., ZONGQI, S., Atkinson, B. K., Meredith, P. C., Rummel, F., Mueller, W., Nishimatsu Y, Takahahsi H, Costin LS, Ingraffea AR, Bobrov, G. F., 1988. Suggested methds for determining the fracture toughness of rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining & Geomechanics Abstracts, 25(2): 71-96.
Funatsu, T., Seto, M., Shimada, H., Matsui, K., Kuruppu, M., 2004. Combined effects of increasing temperature and confining pressure on the fracture toughness of clay bearing rocks, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 41(6): 927-938.
Meredith, P. G., and  Atkinson, B. K., 1985. Fracture toughness and subcritical crack growth during high-temperature tensile deformation of Westerly granite and Black gabbro, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 39(1): 33-51.
 Meier, T., 2009. The influence of temperature on Mode II fracture toughness using the Punch-Through Shear with Confining Pressure experiment, in 71st EAGE Conference and Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2009.