نویسنده = محسن شریعت جعفری
ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز

دوره 3، شماره 3 و 4، اسفند 1389، صفحه 23-32

طاهر فرهادی نژاد؛ محسن شریعت جعفری؛ سلمان سوری؛ ایرج ویسکرمی


طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها

دوره 2، شماره 1 و 2، شهریور 1388، صفحه 47-58

علی رمضانی؛ میرستار مشین‌چی‌اصل؛ محسن شریعت جعفری؛ محمد عباسی


ارزیابی ریسک ویژه زمین لغزش در بخشی از البرز جنوبی

دوره 1، شماره 3 و 4، اسفند 1387، صفحه 1-14

محسن شریعت جعفری