استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

2 تهران - دانشگاه تهران - پردیس علوم دانشکده زمین شناسی

3 کارشناس مهندسین مشاور

چکیده

در این تحقیق یک گود که با استفاده از نخاله پایدارسازی شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. گود مذکور در جنوب غرب تهران و در غرب رودخانه کن واقع شده است. جنس مصالح تشکیل دهنده دیواره گود شن و ماسه با مقادیر سیلت و رس بوده که از نظر زمین شناسی در گروه آبرفتهای C تهران طبقه‌بندی می‌شود. در تحقیق حاضر با استفاده از آنالیز برگشتی و با توجه به ابعاد گود، پارامترهای مهندسی مصالح دیواره گود، تعیین شد. به منظور تعیین پارامترهای مهندسی نخاله‌های ساختمانی یک خاکریز آزمایشی از نخاله‌های مذکور به طول، عرض و ارتفاع به ترتیب 500 ، 8 و 0.5 متر اجرا و با استفاده از غلطک ویبره، متراکم شد. سپس با انجام آزمایشهای دانسیته در محل، بارگذاری صفحه و کاوشگر دینامیکی بر روی خاکریز، پارامترهای مهندسی نخاله‌های ساختمانی تعیین گردید. با انجام مدل‌سازی با استفاده از نرم‌افزار Geo- Slope تحلیل پایداری گود و خاکریز در شرایط مختلف انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که خاکریز مذکور قادر است پایداری دیواره گود را با توجه به مقادیر مجاز ضریب اطمینان تامین کند. با توجه به مشاهدات و برداشت‌های میدانی از آنجا که تنوع و تغییرات در نخاله‌های ساختمانی زیاد است به منظور کنترل کیفیت و حصول اطمینان از مناسب بودن مصالح و روش اجرا، دستورالعمل اجرایی برای استفاده از این مصالح جهت خاکریزی پیشنهاد گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد برخلاف رویه معمول، نخاله‌های ساختمانی، یه طور قابل توجهی می‌توانند در کاربردهای مهندسی قابل استفاده باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stabilization of a deep excavation using demolition and construction waste materials

نویسندگان [English]

  • Zahra Sabzi 1
  • Akbar Cheshomi 2
  • Seyed Ramezan Ramezannejad 3
1 Department of Civil Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University
2 University of Tehran College of Science: Tehran, Tehran, IR
3 Engineer
چکیده [English]

The increasing amount of demolition and construction waste (D&CW) materials has created many problems in large cities. Recycling waste materials helps to protect the environment. D&CW can be used in many projects, especially in road construction, retaining walls, landscaping and pavements. In this research, a project in which, D&CW used as fill materials to stabilize a deep excavation is investigated. The project site is located at the southwest of Tehran and the west of the Kan River. Site soil is basically composed of the C alluvium of Tehran. Strength parameters of soil were determined using recursive stability analysis. By performing an experimental embankment of D&CW (500 m length, 8 m width and 0.5 m height) and compacting it, in-situ density, plate load and dynamic probing tests were implemented and parameters of D&CW were obtained. Then stability analysis of excavation was performed under different conditions using Geo-Slope and the results showed that the D&CW embankment is capable to provide factor of safety. Finally, in order to control the quality of execution, according to the field observations, the guidelines were suggested to use D&CW. The results of this study show that D&CW can be significantly usable in engineering applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stabilization
  • deep excavation
  • embankment
  • demolition and construction waste
  • Geo-Slope
بلوری بزاز، جعفر ، زنجانی محمدمهدی ،بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله­های ساختمانی جهت استفاده در لایه های روسازی، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1389، ص 119 تا 203.
چشمی، اکبر؛ فاخر، علی و خامه چیان ماشاءالله، ۱۳۸7، زمین شناسی آبرفت های تهران و ارزیابی طبقه بندی ریبن جهت مطالعات زمین شناسی مهندسی مجله علوم دانشگاه تهران دوره  34 , شماره  2 (بخش زمین شناسی); از صفحه 1 تا صفحه 15.
عالی محمدی علی، مهدوی عادلی مهدی ، 2016، بررسی روش های بازیافت پسماندهای ساختمانی از نخاله ها، در ساخت و ساز مجدد در شهرستان مسجدسلیمان، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.
کامران زاد فرناز ، معماریان حسین ، زارع، مهدی 1393، تخمین ضخامت آبرفت در جنوب غرب تهران به وسیله سرعت امواج برشی، شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.
ACI Committee Report "Removal and reuse of hardened concrete" (2002) reported by ACI Committee 555, ACI Materials Journal.
Akash, R., Kumar, N. J. and Sudhir, M. (2007) "Use of aggregates from recycled construction and demolition waste in concrete", Resources Conservation and Recycling", 50, 71-81, Elsevier Ltd.
Arulrajah, A., Jegatheesan, P., Disfani, M., Bo, M. (2013). Geotechnical and Geo-environmental Properties of Recycled Construction and Demolition Materials in Pavement Subbase Applications. Journal of Materials in Civil Engineering. 25. 1077 - 1088. 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000652.
Bastos, L. A. D. C.  Silva, G. C. Mendes, J. C., Peixoto, R. A. F. (2016) “Using iron ore tailings from tailing dams as road material,” Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 28, no. 10, p. 04016102.
Chi S. P., Chan, D. (2006) “Feasible use of recycled concrete aggregates and crushed clay brick as unbound road sub-base,” Construction and Building Materials, vol. 20, no. 8, pp. 578– 585.
Cristelo, N. Vieira, C.S. Lopes, M. (2016) “Geotechnical and geoenvironmental assessment of recycled construction and demolition waste in road embankment”, Procedia Eng. 143 pp51–58.
D’Amato Avanzi, G., Galanti, Y., Giannecchini, R., Lo Presti, D., Puccinelli, A. (2013) Estimation of soil properties of shalloe ladslie source areas by dynamic penetration tests: first outcomes from Northern Tuscany (Italy). Bull. Eng. Geol. Environ. 72:609-624.
Ekanayake L. L., Ofori, G. (2004) “Building waste assessment score: design-based tool,” Building and Environment, vol. 39, no. 7, pp. 851–861.
Fakher, A., Cheshomi, A., and Khamechian M. (2007). "The addition of geotechnical properties to a geological classification of coarse grain alluvium in a pediment zone". Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology. V. 40, pp. 163-174.
Fakhri M. and Farshad, S. K. (2016) “The effect of waste rubber particles and silica fume on the mechanical properties of roller compacted concrete pavement,” Journal of Cleaner Production, vol. 129, pp. 521–530.
Favaretto, P., Hidalgo, G., Sampaio, C., Silva, R. & Lermen, R. (2017). “Characterization and Use of Construction and Demolition Waste from South of Brazil in the Production of Foamed Concrete Blocks”. Applied Sciences, 7, 1090, http://www.mdpi.com/2076-3417/7/10/1090
G´omez-Meijide B., P´erez, I. (2014) “Effects of the use of construction and demolition waste aggregates in cold asphalt mixtures,” Construction and Building Materials, vol. 51, no. 51, pp. 267–277.
G´omez-Meijide, B. P´erez, I., A. R. Pasand´ın, (2016) “Recycled construction and demolition waste in cold asphalt mixtures: evolutionary properties,” Journal of Cleaner Production, vol. 112, pp. 588–598.
Jamshidi, A.  Kurumisawa, K. Nawa, T.  and Igarashi, T. (2016) “Performance of pavements incorporating waste glass: the current state of the art,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 64, pp. 211–236.
Kumutha R., Vijai K., (2010) “Strength of Concrete Incorporating Aggregates Recycled from Demolition Waste”, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, VOL. 5, NO. 5 pp 64-71.
Lai, J. X. Liu, H. Q. Qiu, J. L., Chen, J. (2016a) “Settlement analysis of saturated tailings dam treated by CFG pile composite foundation,” Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2016, Article ID 7383762, 10 pages.
Lai, J. X. Mao, S. Qiu J. L., (2016b) “Investigation progresses and applications of fractional derivative model in geotechnical engineering,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2016, Article ID 9183296, 15 pages.
Lai, J. X. Qiu, J. L.  Fan H. B. (2016c) “Fiber bragg grating sensors-based in-situ monitoring and safety assessment of loess tunnel,” Journal of Sensors, vol. 2016, Article ID 8658290, 10 pages.
Lai, J. X. Fan, H. B. Chen, J. X. Qiu, J., Wang, K. (2015) “Blasting vibration monitoring of undercrossing railway tunnel using wireless sensor network,” International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 2015, Article ID 703980, 7 pages.
Maghool, F. Arulrajah, A. Horpibulsuk, S., Du, Y. J. (2016) “Laboratory evaluation of ladle furnace slag in unbound pavement-base/subbase applications,” Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 29, no. 2, p. 04016197.
Melbouci, B. (2009), “Compaction and shearing behaviour study of recycled aggregates,” Construction and Building Materials, vol. 23, no. 8, pp. 2723–2730.
Omotayo, Oluwafemi O., Akingbonmire, Samuel L. and Ikumapayi Catherine M., (2017) “Sustainable Application of Construction and Demolition Waste”: A Review, Annual Conference of the School of Engineering & Engineering Technology (SEET), The Federal University of Technology, Akure, Nigeria.
Park, T. (2003) “Application of construction and building debris as base and subbase materials in rigid pavement,” Journal of Transportation Engineering, vol. 129, no. 5, pp. 558–563.
Pasand´ın A. R., P´erez, I. (2014) “Mechanical properties of hotmix asphalt made with recycled concrete aggregates coated with bitumen emulsion,” Construction and Building Materials, vol. 55, pp. 350–358.
Poon, C. S., Kou, S. C., Lam, L. (2002) "Use of recycled aggregates in molded concrete bricks and blocks", Construction and Building Materials, 16, pp. 281-289.
Robinson, G. R., Menzie, W. D and Hyun, H. (2000) "Recycling of construction debris as aggregate in the Mid-Atlantic Region, USA", Resources, Conservation and Recycling, Vol. 42, pp 275-294.
Samanth. S. Prakhar A., (2016) “Study of Strength Properties of Concrete with Construction Debris as Aggregates”, International Journal of Engineering Research in Mechanical and Civil Engineering, (IJERMCE), Vol 1, Issue 5.
Singh H., Singh Y. (2019) Applications of Recycled and Waste Materials in Infrastructure Projects. In: Singh H., Garg P., Kaur I. (eds) Proceedings of the 1st International Conference on Sustainable Waste Management through Design. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 21. Springer, Cham
Sobhan K., Krizek, R. J. (1999) “Fatigue behavior of 7berreinforced recycled aggregate base course,” Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 11, no. 2, pp. 124–130.
Wang, H. N. You, Z. P.  Mills-Beale, J.  and Hao, P. (2012) “Laboratory evaluation on high temperature viscosity and low temperature stiffness of asphalt binder with high percent scrap tire rubber,” Construction and Building Materials, vol. 26, no. 1, pp. 583– 590.
Wang, H. N. Zhang, R. Chen, Y. You, Z., Fang, J. (2016) “Study on microstructure of rubberized recycled hot mix asphalt based X-ray CT technology,” Construction and Building Materials, vol. 121, pp. 177–184.
Xuan, D. X. Molenaar, A. A. A., Houben, L. J. M. (2015) “Evaluation of cement treatment of reclaimed construction and demolition waste as road bases,” Journal of Cleaner Production, vol. 100, pp. 77–83.
Youyun L., Zhou, H. Linjian S., Hou, H., Dang, L. (2017) “Investigation into the Application of Construction and Demolition Waste in Urban Roads,” Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2017, Article ID 9510212, 12 pages, https://doi.org/10.1155/2017/9510212.
Zhu, J. Wu, S. Zhong, J. Wang, D. (2012) “Investigation of asphalt mixture containing demolition waste obtained from earthquake-damaged buildings,” Construction and Building Materials, vol. 29, no. 4, pp. 466–475