دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 146-1 
ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی

صفحه 29-45

پژمان کاظمی؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشااله خامه چیان؛ سایمون مارتین کلارک؛ شیما طاهری؛ پریتوش گیری


ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی

صفحه 87-102

سید زانیار سید موسوی؛ حسین توکلی؛ پرویز معارف‌وند؛ محمد رضائی