مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی ارتباط میان انرژی ویژه مصرفی دستگاه سیم برش الماسه با مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های کربناته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

3 گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

یکی از معیارهای ارزیابی برش سنگ ساختمانی با استفاده از سیستم سیم برش الماسه انرژی مصرفی دستگاه سیم برش است. در این پژوهش به منظور ارزیابی میزان انرژی مصرفی در فرایند برش، یک سیستم سیم برش الماسه آزمایشگاهی، با قابلیت تغییر و تثبیت مؤلفه‌های عملیاتی و ابزاری برش، شامل سرعت خطی، سرعت کشش به عقب و زاویه برخورد سیم الماسه طراحی و ساخته شد. با هدف تعیین ارتباط بین مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ با انرژی مصرفی دستگاه برش، 6 نمونه مختلف، سنگ تراورتن از معادن استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، یزد و مرکزی تهیه و مقادیر مشخصات فیزیکی و مکانیکی شامل چگالی، تخلخل، جذب آب، مقاومت فشاری تک‌محوری، مقاومت کششی و سرعت عبور امواج فراصوت از آن‌ها در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. سپس با برش بلوک‌های مکعبی از نمونه‌ها با سیستم سیم برش الماسه آزمایشگاهی، انرژی مصرفی دستگاه در حالت‌های مختلف زاویه برخورد سیم با نمونه، ثبت شد. با استفاده از رگرسیون و برازش تک متغیره، ارتباط میان هر یک از خصوصیات سنگ‌ها و انرژی ویژه برش با توجه به توابع خطی، لگاریتمی، توانی و نمایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان داد بهترین مقدار زاویه‌ی برخورد سیم با نمونه که در آن زاویه، کمترین میزان انرژی ویژه مصرفی ثبت شده است، زاویه 15 درجه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory studies to investigate the relationship between energy consumption of diamond wire cutting machine with physical and mechanical properties of carbonate rocks

نویسندگان [English]

  • Nader Ziary 1
  • Mohammad Ataei 2
  • farhang sereshki 1
  • Reza Mikaeil 3
1 Shahrood University Of Technology, Shahrood, Iran
2 Shahrood unicersity of technology
3 Faculty of Mining and Metallurgical Engineering, Urmia University of Technology, Band road, Urmia, West Azerbaijan, Iran
چکیده [English]

One of the criterions for evaluating the cutting of building stone using the diamond wire cutting system is the energy consumption of the cutting wire machine. In this study, in order to evaluate the amount of energy consumed in the cutting process, a laboratory diamond cutting wire system was designed and built with the ability to change and stabilize the operational and tooling parameters of cutting, including linear velocity, backward pulling speed and angle of impact of diamond wire. In order to determine the relationship between the physical and mechanical properties of the stone with the energy consumption of the cutting machine, 6 different samples of travertine were prepared from the mines of East and West Azerbaijan, Isfahan, Yazd and Markazi provinces and The values of physical and mechanical properties including density, porosity, water absorption, uniaxial compressive strength, tensile strength and the speed of ultrasonic waves passed through them were measured in the laboratory. Then, by cutting cubic blocks of the samples with the laboratory diamond cutting wire system, the energy consumption of the device in different situations of the angle of the wire with the sample was recorded. Using regression and univariate fitting, the relationship between each of the rock properties and the specific cutting energy with respect to linear, logarithmic, power and exponential functions was investigated. The results showed that the best value for the angle at which the wire hits the specimen, at which the lowest specific energy consumption is recorded, was 15 degrees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diamond Cutting Wire
  • Travertine
  • Specific Cutting Energy
  • Linear Wire Speed
  • Univariate Fitting
367-371.
Korre A. and Durucan S., (2000), "The effects of granite microstructure on the sawing performance of diamond wires", International Joumat of Surface Mining, Reclamation and Environment, Vol. 14: pp. 87-102.
Konstanty J., (2002), "Theoretical analysis of stone sawing with diamonds", Journal of materials processing technology, Vol. 123(1): pp. 146-154.
Konstanty J., (2005), "Powder metallurgy diamond tools", first ed., Elsevier.
Khademian A. &Bagherpour R. and Almasi, S.N., (2015), "Optimum Distance Between Cutting Machine And Working Face In Travertine Exploitation With Diamond Wire Cutting Method", 24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET'15 Antalya, Turkey, April 14-17, pp: 1103-110
Mikaeil R. &Ozcelik Y. &Ataei M. and Haghshenas S.S., (2016), "Application of harmony search algorithm to evaluate performance of diamond wire saw", Journal of Mining & Environment, Doi: 10.22044/jme.2016.723.
Ozcelik Y. &Kulaksız S. and Cetin M., (2002), "Assessment of the wear of diamond beads inthe cutting of different rock types by the ridge regression", Journal of materialsprocessing technology, Vol. 127(3): pp. 392-400.
Ozcelik Y. &Polat E. &Bayram F. and Ay A.M., (2004), "Investigation of the effects of textural properties on marble cutting with diamond wire", International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 41(3): pp. 1-7.
Ozcelik Y. and Bayram F., (2004), "Optical investigations of bead wear in diamond wirecutting", Industrial diamond review (IDR), Vol. 3: pp. 60-65.
Ozcelik Y., (2005), "Optimum working conditions of diamond wire cutting machines in the marble industry", Industrial diamond review (IDR), (1): pp. 58-64.
Ozcelik Y. and Yilmazkaya E., (2011), "The effect of the rock anisotropy on the efficiency of diamond wire cutting machines", International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 48(4): pp. 626-636.
Sadegheslam G. &Mikaeil R. &Rookei R. &Ghadernejad S. and Ataei M., (2013), "Predicting the production rate of diamond wire saws using multiple nonlinear regression analysis", Geosystem Engineering, Vol. 16(4): pp. 275-285.
Tonshoff H.K. and Warnecke G., (1982) "Research on stone sawing", P. Daniel (Ed), Advance in Ultrahard Mareials Application Technology, Vol 1, Harnbeam, England, pp. 36-49
Tonshoff H.k. &Friemuth T. and Hillman A.H., (2001), "Diamond wire sawing of steel components" Industrial diamond review (IDR), Vol. 3: pp. 203-207.
Turchetta S. & Sorrentino L. and Bellini C., (2017), "A method to optimize the diamond wire cutting process", Diamond & Related Materials, Vol.71:pp. 90–97.
Yilmazkaya E. and Ozcelik Y., (2015), "Development of Cuttability Chart for a Marble Cutting with Monowire Cutting Machine", in International Conference on Stone and Concrete Machining (ICSCM), bochum , pp: 73-85.