بررسی ظرفیت باربری مجاز نهشته‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام برای پی‌های سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مکانیک خاک ،رئیس شعبه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

2 بخش زمین شناسی مهندسی و تکتونیک - دانشکده زمین شناسی - دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
یکی از موضوعات مهندسی ژئوتکنیک ظرفیت باربری خاک می‌باشد که خود تابعی از خواص مهندسی نهشته‌های زیرسطحی و مشخصات پی است. در تحقیق حاضر از نتایج 78 گمانه اکتشافی حفرشده در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام برای تولید نقشه‌های زمین شناسی مهندسی با هدف تعیین ظرفیت باربری خاک آن منطقه استفاده شده است. نتایج بدست آمده از گمانه‌ها نشان می‌دهد، جنس رسوبات منطقه عمدتاً رس و به مقدار کمتری شامل رس سیلتی و ماسه سیلتی است. بعد از مشخص شدن طبقه بندی خاک، پارامترهای مهندسی آنها بر اساس نتایج آزمایشگاهی تعیین و سپس با استفاده از فرمول هنسن و در نظر گرفتن میزان نشست مجاز پی، ظرفیت باربری مجاز برای پی منفرد به ابعاد (۱×۱)، (2×2 ) متر با عمق مدفون واحد، پی نواری با عمق مدفون واحد و در نهایت پی گسترده به ابعاد 20×10 متر با عمق مدفون یک و دو متر محاسبه شد. با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS نقشه‌های ظرفیت باربری مجاز منطقه مورد مطالعه تولید گردیده و نتایج بررسی‌ها نشان میدهد ظرفیت باربری مجاز خاک در این منطقه بین 40/۰ تا 98/0 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع متغیر بوده و نواحی شمالی نسبت به دیگر مناطق ظرفیت باربری بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation allowable bearing capacity of deposits in Mahshahr Special Economic Zones and Bandar-e Imam for surface foundations

نویسندگان [English]

  • abdolla naderi 1
  • Akbar Cheshomi 2
1 Soil Mechanics Expert, Head of Soil Mechanics and Technical Laboratory Branch
2 Structural and Engineering Geology Department
چکیده [English]

Abstract

One of the subjects of geotechnical engineering is soil bearing capacity, which is a function of the engineering properties of subsurface deposits and foundation characteristics. In this study, the results of 78 exploratory boreholes drilled in Mahshahr Special Economic Zone and Bandar-e-Imam were used to produce engineering geological maps with the aim of determining the soil bearing capacity in that area. The result from the boreholes shows that the sediment of the area is mainly clay and to a lesser extent silty clay and silty sand. After determining the soil classification, engineering parameters were determined based on laboratory test results. Then by using Hansen's formula and considering the allowable settlement of the foundation, bearing capacity was calculated for square foundation (1×1) and (2×2) meters, strip foundation with buried unit depth and a mat foundation (10×20) meters with buried depth one and two meters. By using the ArcGIS software, the load capacity map of the study area was produced and result shows that the allowable bearing capacity in this area varies between 0.40 to 0.98 (kg /cm2) and the northern area has higher load capacity than other area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bearing capacity
  • ArcGIS
  • Surface foundation
  • Mahshahr economic zone and Bandar-e Imam
اژدری، ع.، عبیات، ا،. جودکی، م،.1397. نقشه زمین شناسی 500000 : 1 استان خوزستان. سازمان رمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران.
رضایی، ف.، عیوضی، م.، 1388. مطالعه ظرفیت باربری و میزان نشست زمینهای خاور و جنوب خاور تهران، مجله علوم زمین، دوره 19، شماره 73، پاییز، 71 – 78.
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.، 1370-1398. گزارشات ژئوتکنیک انجام شده در منطقه ماهشهر.
صمدیان، ب.، فاخر، ع.، 1398. ارائه اطلاعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه شهر سنندج، نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد13، شماره یک، بهار، 95 – 122.
عساکره، ع.، مصفا، م.، 1399. پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS  مطالعه موردی شهر بندرعباس، نشریه علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، دوره 7، شماره ویژه 2، تابستان، 4-.22
غیومیان، ج.، فاطمی عقدا، س. م.، ملکی، م.، خامسی، م.، 1383. تشکیل بانک اطلاعات ژئوتکنیکی و کاربرد آن در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی تهران بزرگ، هشتمین همایش انجمن زمین‌‌شناسی ایران، شاهرود، 9 ص.
مرادی هرسینی، ک.،1383. بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های محیط‌های رسوبی عهد حاضر در جنوب دشت خوزستان، رساله دکترای زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 
Al-defae, A. H., Mohammed, J., Saleem,H.D., 2020. Digital maps of mechanical geotechnical parameters using GIS, Cogent Engineering, 7:1.
Al-Maliki, L. A. J., Al-Mamoori, S. K., El-Tawel, K., Hussain, H. M., Al-Ansari, N., Al-Ali, M. J.,2018.                         Bearing Capacity Map for An-Najaf and Kufa Cities Using GIS. Engineering, 10, 262-269.
Al-Mamoori, S. K., Jasem-Al-Maliki, L. A., Al-Sulttani, A. H., 2020. Horizontal and Vertical Geotechnical Variations of Soils According to USCS Classification for the City of An-Najaf, Iraq Using GIS. Geotech Geol Eng 38, 1919–1938.
Andriamamonjisoa, S. N., Hubert-Ferrari, Auré., 2019. Combining geology, geomorphology and geotechnical data for a safer urban extension: Application to the Antananarivo capital city (Madagascar), Journal of African Earth Sciences.
Bowles, J. E., 2001. Foundation Analysis and Design. 5th Edition, McGraw-Hill, New York.
Hansen, J. B., 1970. A revised extended formula for bearing capacity, Danish Geotechnical Institute   Bulletin, No. 28, Copenhagen.
Kim, M., Kim, H. S., Chung, C.K. A.,2020. Three-Dimensional Geotechnical Spatial Modeling Me -thod for Borehole Dataset Using Optimization of Geostatistical Approaches. KSCE J Civ Eng 24778–793.
Meyerhof, G.G.,1956. Penetration tests and bearing capacity of cohesion less soils”, Proceedings ASCE, Vol. 82, No. SM1, Paper 866, pp. 1-19.
Mohammadi, M., FatemiAghda, S. M.,Talkhablou, M., Cheshomi, A., 2020. Introducing a Compre he ns -ive Geological and Geotechnical Classification for Urban Planning and Design, A Case Study in Isfahan (Iran).Geotech Geol Eng 38(2).
Terzaghi, K., Peck, R. B., 1967. Soil Mechanics in Engineering Practice”, 2nd edn, John  Wiley and Sons, New York.
Valverde-Palacios, I., Valverde-Espinosa, I., Irigaray, C., Chaco´n, J.,2014. Geotechnical map of Holocene alluvial soil deposits in the metropolitan area of Granada (Spain): a GIS approach", Bull Eng Geol Environ.