بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

2 گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 3- گروه ژئوتکنیک شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده

در توده سنگ‌های ناهمگن و کم مقاومت مانند شیل‌ها و شیست‌ها، پیش ­بینی سریع مشکلات در هنگام حفاری تونل بسیار مهم می­باشد. در این مقاله مساله لهیدگی در مسیر قطعه دوم تونل آزاد در استان کردستان به دلیل وجود توده سنگ‌های فیلیتی و اسلیتی با مقاومت پایین دارای پتانسیل لهیدگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از چهار روش تجربی استفاده گردید. سپس با توجه به نتایج به‌دست آمده، میزان لهیدگی و درصد تغییر شکل دیواره تونل نسبت به شعاع آن در مقطع بحرانی با بیش‌ترین ضخامت روباره (760 متر) تعیین و مقدار فشار نگهدارنده با استفاده از رابطه هوک- مارینوس محاسبه شده است. در نهایت با میانگین‌گیری از نتایج حاصل از روش­های تجربی ذکر شده، عمق شروع لهیدگی در این قطعه، 180 متر تخمین زده شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An investigation in squeezing potential in the second segment of Azad tunnel

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Ghaempanah 1
  • Gholamreza Lashkaripour 2
  • Hossein Sadeghi 2
  • Mohammad Ghafoori 2
  • Mohammad Eshghipour 3
1 M.Sc In Engineering Geology
2 Mashhad Univ. Geology Department
3 Mashhad Ghods Consulting Engineering
چکیده [English]

Quick estimation of possible problems is very important for tunnel excavation through anisotropic and low strength rock masses like shale and schist. This paper deals with the squeezing problem in the second segment of Azad tunnel in KordestanProvince which passes through phyllite and slate weak rock masses with squeezing potential. For this purpose four experimental methods were used. According to the obtained results, squeezing value and strain of tunnel wall in the critical section with maximum overburden (760 m) was determined and then support pressure has been calculated by using Hoek & Marinos equation. At final, the results of above experimental methods has been used for estimating of starting squeezing depth nomination in this segment of tunnel, and this depth has been estimated 180 m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azad tunnel
  • squeezing
  • support pressure
  • experimental method
شریف زاده، م.، س. م، دلبری. (1385) تاثیر مچاله شوندگی در برآورد بار وارده بر سیستم نگهدارنده- مطالعه موردی، تونل گلاب، مجموعه مقالات کنفرانس هفتم تونل، فضاهای زیرزمینی و توسعه دانش و فناوری، ص 360-349
قائم پناه، م. ص. (1387) تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهدارنده قطعات اول و دوم از مجموعه تونل­های سامانه انتقال آب آزاد- روانسر، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسین مشاور گمانه‌کاو (1386) گزارش نهایی آزمایش‌های ژئومکانیکی تونل آزاد
مهندسین مشاور مهاب قدس (1385) گزارش مقدماتی زمین­شناسی مهندسی سامانه انتقال آب آزاد-روانسر
میرمحرابی، ح. (1384) تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهدارنده تونل انتقال آب کسیلیان، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
  Daligic, S. (2002) Tunneling in squeezing rock, the Bolu tunnel, Anatolian motorway, Turkey, Engineering Geology, 67, 73-96
   Einstein, H. (1996) Tunneling in difficult ground-swelling behavior and identification of swelling rock,  Journal of Rock Mechanics and Rock Engineering, 29, 113-124
  Goel, R.K., Jethwa, J.L., Pailhankar, A.G. (1995) Indian experiences with Q and RMR systems, Journal of Tunneling and Underground Space Technology, 10, 97-109
   Hoek, E. (1998) Tunnel support in weak rock, Symposium of Sedimentary Rock Engineering, Taipei, Taiwan, November 20- 22
    Hoek, E. (2001) Big tunnels in bad rock, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 127, 726-740
   Hoek, E. (2007) Practical Rock Engineering, available online in  WWW.Rocscience.com/Hoek/pdf/Practical_Rock_Engineering.
  Hoek, E., Marinos, P. (2000) Predicting tunnel squeezing problems in weak heterogeneous rock masses, Tunnels and Tunneling International.
   Jethwa J.L., Singh, B., Singh, B. (1984) Estimation of ultimate rock pressure for tunnel linings under squeezing rock conditions- a new approach, design and performance of underground excavations, ISRM Symposium, Cambridge, 231-238
  Shalabi, F.I. (2005) FE analysis of time-dependent behavior of tunneling in squeezing ground using two different creep models, Journal of Tunneling and Underground Space Technology, 20, 271-279
  Singh, B., Jethwa, J.L., Dube, A.K., Singh, B. (1992) Correlation between observed support pressur and rock mass quality, Journal of Tunneling and Underground Space Technology, 7, 59-74
 Singh, M., Singh, B., Choudhari, J. (2007) Critical strain and squeezing of rock mass in tunnels, Journal of Tunneling and Underground Space Technology, 22, 343-350