دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 و 4، اسفند 1387، صفحه 1-80 
بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد

صفحه 15-24

محمد صادق قائم پناه؛ غلامرضا لشکری پور؛ حسین صادقی؛ محمد غفوری؛ محمد عشقی پور