تثبیت زمین لغزش‌های خاکی با فن‌آوری SLS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار مرکز تحقیقات کم‌آبی و خشکسالی

2 کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده

صرف­نظر از معیارهای زیست‌محیطی، یکی از نکات مهم در تثبیت توده‌های لغزشی، اقتصاد مهندسی طرح است به نحوی که هزینه‌های اجرایی باید با ارزش اقتصادی توده و یا اهمیت کاربری آن هماهنگی داشته باشد. روش‌های رایج در تثبیت زمین لغزش­ها عمدتاً پر هزینه بوده و برای توده­های واقع در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی فاقد توجیه اقتصادی می­باشد. در این تحقیق سعی شده کاربرد تکنیک استفاده از محلول اشباع آهک (SLS) saturated lime solution که در سال‌های اخیر برای تقویت مقاومت برشی خاک­ها ارائه شده است، در تثبیت توده­های لغزشی خاکی مورد ارزیابی قرار گرفته و متدولوژی آن تدوین گردد.
در این مقاله، ضمن تشریح و بررسی کامل مراحل مختلف پژوهش شامل بررسی‌های صحرایی زیرسطحی، آزمایش‌های آزمایشگاهی، تهیه مدل عددی و تلفیق، نتایجی که در مورد یک توده لغزشی حاصل شده، مورد بحث و ارزیابی قرار می­گیرد. در اولین مرحله، پس از شناخت لایه‌بندی توده، ویژگی‌های مقاومتی و مکانیکی خاک اندازه‌گیری و مقدار لازم برای افزایش مقاومت برشی خاک تعیین می‌گردد. در مرحله بعدی به کمک مدل‌های عددی، شرایط لازم برای پایدار شدن توده جستجو شده و بر اساس آن میزان SLS (محلول اشباع آهک) مورد نیاز محاسبه و به کمک مدل‌های عددی نحوه وارد کردن آن به خاک تعیین می‌گردد. نتایج نشان می­دهد که این تکنیک در پروژه­های عمرانی قابل استفاده بوده و با توجه به کم بودن هزینه­های آن در مقایسه با روش­های معمول، می­تواند به عنوان یک گزینه قابل رقابت در فعالیت‌های تثبیت زمین لغزش مورد توجه جدی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of SLS method for stabilization of landslides composed of soil

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Davoodi 1
  • Vahid Ahadi Ali 2
1 [1] - Assistant Professor in Research Institute for Water Scarcity and Drought (RIWSD),
2 M.S. in Soil Mechanic & Foundation Eng
چکیده [English]

Further to environmental criterion, one of the most important issues in land slide stabilization is the economical feasibility of the project. Conventional methods are mostly costy and thus may not be used in land slides situated in rangelands, agricultural or forest areas in which the value of land is very low. In this paper the application of SLS (saturated lime solution), recently developed for soil shear strength improvement, in land slide stabilization projects is examined. The different steps, including subsurface exploration, laboratory tests, numerical modellimg and conclusion are explained. Then the results of the above mentioned steps for a real case are presented and disxussed.
In this technich, after studying the stratification of site, the mechanical properties of soil including chesion, in ternal friction angle, density, and hydraulic conductivity, the relationship between SLS volume and improving of c and of soil is stablished by means of laboratory tests. Using reliable softwares, numerical hydraulic and mechanical models of the site is prepared to determine the required volume of SLS to be penetrated into the soil. Also the number and location of wells and/or trenches through wich SLS will have access to he soil is designed.
The results reveal that SLS technich is a low cost and environmental friendly method which can be used for civil works in the field of land slide stabilization. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • landslide stabilization
  • flow through porous media
  • numerical model saturated Lime solution
الوندکوهی، ح.، 1385، "افزایش مقاومت برشی خاک در یک توده طبیعی لغزشی با استفاده از چاهک‌های حاوی آب‌و‌آهک"، پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 130 ص
داودی م.ه.، 1386، "افزایش مقاومت برشی خاک به کمک محلول اشباع آهک"، مرکز تحقیقات کم­آبی و خشکسالی، گزارش طرح تحقیقاتی، 201 ص. 
داودی، م.ه.، غیومیان، ج.، میرصانعی، ر.، عطایی، ا.، 1384، "طبقه بندی زمین لغزش‌های فعال با هدف کاربردی تعیین روش تثبیت در مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان‌رود"، چهارمین کنفرانس زمین‌شناسی‌مهندسی و محیط‌زیست دانشگاه تربیت مدرس، ص 335 - 325
فرزانه ا. مصدق ع.، 1386، "بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک بستر راه کرمان- زنگی‌آباد با استفاده از آهک و "RRP، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، ص 253.
Dallas N. little 2000. Evaluation of  structural properties of lime stabilized soils and aggregates volume3: Mixture design and testing protocol for lime stabilized soils, prepasred for the national lime association.
Dallas N. little and F. A. M, Shafee Yusuf. 2001. Examle problem illustrating the application of  the national lime association design and testing protocol (mdtp) to ascertain engineering properties of lime-treated subgrades for mechanistic pavement design/analysis.
Puppala, A. J., Wattanasanticharoen E.and HoyosL. R., 2003, Ranking of Four Chemical and Mechanical Stabilization Methods to Treat Low-Volume Road Subgrades in Texas, Journal of the Transportation Research Board, Volume 1819B, pp. 63-71
RaoS. M. and Shivananda P., 2005, Role of curing temperature in progress of lime-soil reactions, Geotechnical and Geological Engineering, Volume 23, Number 1, pp. 79-85