تحلیل قابلیت اعتماد پایداری سدهای باطله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1-   دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد

چکیده

درحال حاضر تحلیل پایداری سطوح شیب‌دار با استفاده از روش‌های تعادل حدی صورت می‌گیرد ولی از آن‌جایی‌که ممکن است خصوصیات خاک و سنگ در بخش­هایی از دیواره مقادیر متفاوتی از خود نشان دهند، لازم است از روش‌های تحلیل احتمالاتی برای تحلیل پایداری سطوح شیب‌دار استفاده گردد. در این تحقیق ابتدا تحلیل پایداری دیواره سد باطله با استفاده از روش­های تحلیل قطعی انجام شده است، سپس بر پایه اصول روش‌های احتمالاتی و با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت کارلو، اندیس قابلیت اعتماد و احتمال ریزش دیواره سد باطله‌ی کارخانه فرآوری معدن فسفات اسفوردی محاسبه و نتایج حاصل از دو روش (قطعی و احتمالاتی) با یکدیگر قیاس شده است و به منظور تأثیر پارامترهای ورودی بر روی ضریب اطمینان، تحلیل حساسیت با افزایش درصد هر کدام از پارامترها صورت پذیرفت. به­طور کلی نتایح حاصل از تحلیل­های قطعی و احتمالاتی نشان داده که پایداری سازه با ضریب اطمینان بیش از 3/1 به عنوان سازه‌ای با درجه سه مورد تایید و از پایداری مورد نظر برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability analysis of tailing dams

نویسندگان [English]

  • Mahdi Najafi 1
  • Alireza Yarahmadi Bafghi 2
1 Msc. Student, Mining Engineering Department, Shahrod Univ.
2 Yazd Univ, Mining Engineering Department
چکیده [English]

Nowadays, the slope stability analyses are performed by limit equilibrium methods. It is necessary to analyses slope stability by probabilistic modeling due to soil and rock properties variations in different parts of structure. In this paper, the reliability analysis and probability of failure Esphordi Phosphate mine tailing dam were gained by probabilistic modeling using Monte Carlo Simulation method. The reliability analysis and probability of failure values showed that tailing dam is stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tailing dams
  • reliability analysis
  • probability of failure
  • slope stability
مجدی، عباس. چرمهینی، مهدی (1385) تحلیل پایداری سازه‌های فروشویی توده‌ای به روش جزء به جزء (روشی جدید)، نشریه فنی جلد 40 شماره 1.
نعمت الهی، حسین. کانه آرایی (جلد دوم)، زمستان1375،انتشارات دانشگاه تهران، ص 816 تا 820.
وفائیان، محمود. سدهای خاکی، (1377)، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ص 203-277 و71 تا 76.
نجفی، مهدی. علیرضا  یاراحمدی بافقی، (1386) تحلیل پایداری و مدیریت زیست محیطی سدهای باطله، پنجمین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست ایران.
Bishop A.W. (1955). “The use of the circle in the stability analysis of earth slops", Geothnique,5. pp 7-17
Bishop A.W and Morgenstren N . (1960). “stability coefficient for earth slops”. Geothnique,10. pp 129-150.
Spenser E . (1967). “ a method of analysis of the stability of embankments assuming parallel inter-slice forces” . Geothnique, 17. pp 11-26.
Janbu N. (1973). “ soil stability compuatations”. In Embankment-dam engineering casagrande volume, pp 47-86. New York. John Wiley & sons
Martin A. J., McNee J. J and Pedersen, TF. (2001). "The reactivity of sediments impacted by metal-mining in Lago Junin",  Journal of Geochemical Exploration.
Yarahmadi-Bafghi A. R., Verdel T. (2003) “The Probabilistic Key-Group Method.” International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics.
Chowdhury R. N. (1987), “Practical aspects of probabilistic studies for slopes”, Soil slope instability and stabilization, Walker B.F., Fell R.A.A.Ballkema.
Rocscience, Slide version 5.031., (2000). Users manual.
Park H., West T. R. (2001), “Development of a probabilistic approach for rock wedge failure”, Engineering Geology; 59: 233-251.
Malkawi A. I. Husein , Hassan W. F., Abdulla F. A. (2000), “Uncertainty and reliability analysis applied to slope stability”, Structural Safety; 22 : 161-187.
Zhao Y. G., Ono T. (1999), ”A general procedure for first/second-order reliability method (FORM/SORM)”,  Structural Safety; 21: 95-112.
Zhao Y. G., Ono T. (2001), ”Moment methods for structural reliability”, Structural Safety; 23: 47-75.
Rackwitz R., Fiessler B. (1978), “Structural reliability under combined random load sequences”, Computers and Structures; 9:489¯494.
Park H., West T. R. (2001), “Development of a probabilistic approach for rock wedge failure”,Engineering Geology; 59: 233-251