مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک سازند آسماری در شمال شرق مسجد سلیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زمین شناسی د انشگاه بوعلی سینا همدان

2   عضو هیات علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 3-      دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

شناخت خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سازندهای سنگی ایران به عنوان یک ضرروت مطرح است. در این پژوهش بر اساس مطالعات سنگ‌شناسی وبا انجام آزمایش‌های مکانیک سنگ بر روی 20 نمونه از سنگ آهک‌های سازند آسماری در شمال شرق مسجد سلیمان ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی آنها تعیین و ارتباط خصوصیات سنگ‌شناسی با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بررسی شده است. بر اساس مطالعات پتروگرافی و مطابق با رده‌بندی دانهام عمده سنگ‌های کربناته سازند آسماری از نوع بایوکلاست پکستون packstone) (Bioclast و بایوکلاست وکستون (Bioclast wackestone) هستند. سنگ آهک‌های سازند آسماری تخلخل خیلی کم تا متوسط  دارند و نفوذپذیری آنها خیلی کم تا کم می‌‌باشد. حداقل و حداکثر عدد سختی برای این سنگ‌ها به ترتیب 18 و 39 می‌باشد. با توجه به رده‌بندی مهندسی سنگ بکر و بر اساس دو عامل مقاومت تراکمی تک محوری و نسبت مدولی سنگ آهک‌های سازند آسماری در رده CL قرار می‌گیرند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of engineering geological properties of Asmari limestone in the north-east Masjed-Suliman

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Gobadi 1
  • Hasan Mohseni 2
  • Mohammad Reza Rasooli Farah 3
1 Prof. of engineering geology, Bouali University
2 Member of Scientific board of Bu-Ali Sina university Univ, Hamedan, Iran.
3 3. Msc Student of Engineering geology, Bu-Ali Sina university Univ, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research is to assess the engineering geological properties of Asmari limestone in the north-east of Khuzestan province. For this purpose, 20 samples of limestone were selected from the north-east of Karun 1 dam site, and the relationships between petrographic characteristics, physical and mechanical properties were investigated. Index properties such as total porosity, dry unit weight, schmit hammer value, strength under uniaxial  compression and Brazilian tension were determined. Microscopic studies on the limestone reveal that they are mostly bioclast packstone and bioclast wackestone according to Dunham classification. From the statictical analysis of the data, regression equations were established among rock material parameters, while conversion factors relating index properties and strength were also determined. The petrographic characteristics of the studied rocks such as mineral composition and microstructure were analyzed in thin sections and their intrinsic influence on the measured strength parameters was also investigated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari limestone
  • Petrographic characteristics
  • physical properties
  • Mechanical properties
  • Masjed-Suliman
آقانباتی، سیدعلی. (1383) زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
قبادی، محمدحسین. (1383) مطالعه انحلال‌پذیری سنگ‌های کربناته دراستان خوزستان، طرح تحقیفات ملی، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
قبادی، محمدحسین. (1378) نوع کارست و مسئله آب‌بندی سد میرزای شیرازی (کوار)، سومین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران, دانشگاه شیراز، صفحات468-465.
قبادی، محمدحسین و محمد رجب پور. (1378) انحلال‌پذیری و گسترش ناپیوستگی‌ها در توده‌های سنگ‌های آهکی محل سد شهید عباسپور (کارون 1). هجدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور، صفحات 1004-999.
فهیمی‌فر، احمد و حامد سروش. (1380) آزمایش‌های مکانیک سنگ (مبانی نظری و استانداردها) انتشارات آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه و ترابری و دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش.
Adams, T. D. and Bougeois, F. (1967) Asmari Biostratigraphy, Iranian Oil Operating   Companies, Geological and Exploration Division, Rep. # 1074. 59 p.
Alavi, M. (1994) Tectonic of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and   interpretations, Tectonophysics, Vol. 229, 211-238.
Bell, F.G., (1998a). A survey of the physical properties of some carbonate rocks. Bulletin of International Association Engineering Geology, Vol. 24,105-110.
Bell,F. G., (1983). Fundamentals of engineering geology. Buterwrths. UK.
Bell, F.J. (2000). Engineering Properties of Soils and Rocks. Blackwell Sciences.
Bordenave, M. L., and Burwood, R. (1990) Source rock distribution and maturation in the Zagros orogenic belt; provenance of the Asmari and Bangestan Reservoir oil Accumulations, Org.   Geochem. Vol. 16, No. 1-3, 369-378.
Brown, E.T., (1981). Rock characterization testing & monitoring ISRM suggested methods. Pergamon Press.
Burnett,A.D. and Epps,R.J. (1979). The engineering geological description of the carbonate suite rocks and soils. Ground Engineering, Vol. 2,41-48.
Dearman, W.R., (1981). Engineering properties of carbonate rocks. Bulletin International Association Engineering Geology, Vol. 24,3-17.
Dickson, J. A. D. (1980) Staining thin section: Alizarin Red S and Potassium  Ferricyanide stain, in: Okhravi, R. (1982) Carbonate microfacies and Depositional environment of the Joachim Dolomite (MiddlOrdovician)  Southeast Missouri and Southern Illinois, U.S.A., Unpub. Ph.DThesis, university of Illinois (Urbana   Champaign), 141 p.
Dunham, R. G., (1962). Classification of carbonate rocks according to deposition texture, in: Classification of Carbonate Rocks (ed. By W. E. Ham) A A P G Mem. #1, 108- 121.
Frankline, J.A. and Broch, E. (1972). The point Load Strength Test. Inter. J. Rock Mechanics Mining Sciences,Vol.9. pp.669-697.
James,A.N., and Kirkpatrick, I.M., (1980). Design of foundations of dams containing soluble rocks and soils. Quarterly Journal of Engineering Geology, Vol. 13,189-198.
Ghobadi, M.H. (1997). The influence of aperture of joints on solubility of carbonaceous rocks, International Symposium Engineering Geology and Environment, Balkema, pp.127-131.
Ghobadi, M.H., Khunlari,G., and Jalali,H. (2005). Seepage problems in the right abutment of the Shahid Abasspour dam, southern Iran. Journal of Engineering Geology, Vol.82, pp.119-126.
Ghobadi, M.H.  (2005). Assessment of solubility of Asmari limestone in Karun 1 damsite, Iran. ICOLD, 73th Annual Meeting of ICOLD, Tehran, Iran.
McQuillan, H. (1967). Fracture density in  Asmari formation and relationship to bedding thickness and structural setting. Technical report.
Milanovic, P.T.,  (2000). Geological Engineering in karst. Zebra Publishing Ltd.
Merrit. A.H., (1988). Foundation treatment in karstic limestone: El Cajon Hydroelectric Project, Honduras, Bulletin International Association Engineering Geology, Vol. 28,390-392
Moshanski, V.A., and Parabouchev,I.A., (1981). The nature of strength and deformability of weak carbonaceous rocks. Proceedings of the International symposium on weak rocks. Vol.1.326-333.
Tucker, M. E. and Wright. P.V. (1990) Carbonate Sedimentology, Blackwell Scientific  Pub. Oxford, 482 p.
Warren, J, (2000) Dolomite: Occurences, evolution and economically important associations, Earth-Science Reviews, 52, 1-81.