دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 و 2، شهریور 1388، صفحه 1-98 
بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی

صفحه 59-72

محمد بشیر گنبدی؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل؛ غلامرضا لشکری پور


بررسی اثر ابعاد هندسی قطعه، بر روی چقرمگی شکست سنگ مرمر هرسین

صفحه 73-82

مجیدرضا آیت اللهی؛ حامد ثقفی؛ محمدرضا محمدعلیها