بررسی تاثیر بافت سنگ‌های آهکی منطقه همدان بر روند افت وزنی آنها در آزمایش سلامت سنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 کارشناس ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

به طور کلی بهره­گیری از امکانات محلی و دسترسی به منابع قرضه مناسب و با صرفه اقتصادی در هر پروژه عمرانی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این راستا، سنگ­های آهکی به طور وسیعی برای احداث پروژه­های عمرانی مورد استفاده قرار می­گیرند. یکی از فاکتورهایی که به عنوان عامل تمایز در سنگ­های آهکی استفاده می­شود، بافت سنگ­های آهکی می­باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن بافت به عنوان عامل متمایز کننده سنگ­های مورد مطالعه، به بررسی مقاومت و دوام شش نمونه از سنگ آهک­های استان همدان از طریق آزمایش سلامت سنگ پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش دستیابی به نوعی از سنگ آهک می­باشد که از نظر بافت و خصوصیات زمین شناختی در مقابل خوردگی ناشی از ترکیبات شیمیایی مقاوم بوده و کمترین تأثیرپذیری را از این نظر داشته باشد و در واقع کمترین میزان زوال را از خود نشان دهد. بررسی تاثیر بافت بر افت وزنی نمونه­ها در آزمایش سلامت نشان می­دهد که در سنگ­های آهکی، بافت­هایی که یکپارچگی در ساختار و همچنین نوع کربنات تشکیل دهنده آنها مشاهده می­گردد، رفتار بهتری را نشان می­دهند. همچنین در تمام نمونه­هایی که دارای بافت و ترکیب یکنواختی بودند، مصالح درشت­دانه، با محدوده اندازه 5/37 تا 50 میلی­متر، دوام­پذیری بالاتری را احراز نموده اند. بنابراین، بافت؛ یک عامل مهم و موثر بر دوام و مقاومت سنگ­های آهکی در برابر خوردگی بوده و باید در کنار اندازه ذرات مصالح، به عنوان فاکتور تعیین­کننده در ارزیابی دوام مطرح گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of texture of Hamedan calcareous rocks on their weight loss in soundness test

نویسندگان [English]

  • Seyed Davood Mohammadi 1
  • Gholamreza Khanlari 2
  • Leila Ahmadi 3
1 1. Department of Geology, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran,
2 1. Department of Geology, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran,
3 Department of Geology, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran,
چکیده [English]

Totally, the use of the suitable local barrow materials and the local services, are importance in civil projects. Regarding that, calcareous rocks are used extensively as barrow materials to construct of civil projects. The texture is a factor for districting the calcareous rock types. In this research, the resistance and durability of six calcareous rock samples from Hamedan province, under soundness test, were studied. The goal of this study is distinguishes the resistance texture of calcareous rocks against corrosion of chemical solutions. The results of soundness tests show that the resistance samples against corrosion have uniform texture and composition. Also, in coarse grain sizes, 37.5 to 50 mm range is durable size. Finally, the texture and grain size are an important factors on resistance and durability of calcareous rocks against corrosion of chemical solutio.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : barrow materials
  • size grains
  • texture uniformity
  • sodium sulfate
  • magnesium sulfate
امانیان، م.، 1384. تاثیر ویژگی­های پترولوژیکی بر دوام­داری و مقاومت سنگ­های آذرین (مطالعه موردی موج شکن های جنوب ایران). پایان نامه کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
تلخابلو، م.، 1386. ارائه معیار مناسب برای انتخاب سنگ­های مناسب جهت احداث موج شکن­های جنوب ایران. رساله دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
سازمان زمین شناسی کشور .1379. "نقشه زمین شناسی همدان، مقیاس100000: 1 "
سحابی، ف.، 1375. سنگ شناسی رسوبی، انتشارات دانشگاه تهران.
فهیمی فر، ا.، سروش، ح.، 1380. آزمایش­های مکانیک سنگ (مبانی نظری و استانداردها) جلد اول (آزمون­های آزمایشگاهی). آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.
ناصحی، ع.،1376. تعیین معیارهای مناسب برای کاربرد سنگ در احداث سازه­های دریایی- جنوب شرق ایران (چابهار). پایان نامه کارشناسی ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
نیکودل، م. ر.، 1369. مطالعه معیارهای شناخت زوال پذیری سنگ، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
American Society for Testing Materils,1999. Annual Book of ASTM Standard, Vol. 04.08 & 04.09, ASTM, USA.
American Society for Testing Materils,1996. Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Manesium Sulfate ,ASTM C88-90.Annual book of  ASTM Standards, Vol 14.
Bandyopadhyay, J.K.,Yerrapragada, S.S., Lal Gauri, K.,1995. Artificial neural network and durability of Sphinx Limestone. Tournal of Materials in Civil Engineering, Aug 95,Vol. 7, Issu 3, p174, 4p.
Benavente, D., Garcia del curba, M.A., Fort ,R., Ordonez, S., 2004. Durability estimation of porous building stones from pore and strength . Eng Geol 74, 113- 127 .
British Standard Institution, 1989.Code of Practice for Determination of Aggregate Impact Value, Bs 812.
Cahney , R. C., Slonim, S. M. and Slonim, S. S., 1982. Determination of calcium carbonate content on soils, Proc. Geotechnical properties, behaviour and performance of calcareous soils, ASTM STP 777, 3-15.
Sims ,I.,1991.Quality and durability of stone for construction . Quarterly Journal of Engineering Geology 24 , pp 67- 73.
Tugrul, A., Zarif, H.I.,1999. Correlation of mineralogical and textural characterstices with engineering properties of selected granitic rocks from Turkey. Eng Geol 51,4,303-317