دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 و 4، اسفند 1388، صفحه 79-90 
بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها

صفحه 13-26

حمید رضا سلوکی؛ ماشااله خامه چیان؛ ناصر حافظی مقدس؛ سید کاظم علوی پناه