ارائه مدل کنترل کیفیت جهت ساخت لایه‌های غیرچسبنده بر پایه نتایج دستگاه PFWD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه راه و ترابری، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه خاک و پی، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

معیارهای فعلی کنترل و تضمین کیفیت ساخت لایه­های غیرچسبنده، به طور عمده بر مبنای آزمایش­های تعیین چگالی در محل صورت می گیرد، درصورتی که مقاومت و مدول سختی معیار طراحی محسوب ­شود. بدین ترتیب یک شکافی بین مراحل طراحی و روند کنترل کیفیت یک کمبود (فاصله) وجود دارد. براین اساس ارائه شیوه­ای جهت کنترل کیفیت ساخت که مستقیماً با مدول سختی لایه در محل مرتبط باشد، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل استفاده از دستگاهی نظیر افت و یا خیزسنج ضربه­ای قابل حمل که قادر است مدول سختی لایه­ها را اندازه­گیری کند، به سرعت در حال گسترش می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط مدول سختی حاصل از دستگاه مذکور با درصد تراکم در شرایط آزمایشگاهی است. در این راستا در شرایط آزمایشگاهی و داخل یک جعبه فلزی، چندین لایه از مصالح غیرچسبنده با درصد تراکم­های مختلف کوبیده شد و سپس مدول سختی هر لایه با استفاده از دستگاه افت و خیزسنج ضربه­ای قابل حمل در رطوبت­های مختلف تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که مدول سختی همبستگی مناسبی با درصد تراکم و درصد رطوبت لایه­ها دارد. ولی با این حال برای ارزیابی رفتار واقعی لایه­های مصالح غیرچسبنده،  مدول سختی شاخص مناسب­تری نسبت به درصد تراکم می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of quality control model for unbound layers based on PFWD results

نویسندگان [English]

  • Kamran Rafie 1
  • Amin Kavussi 2
  • Seyed Shahaboddin Yasrebi 3
1 Highway and Transportation Engineering group, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Highway and Transportation Engineering group, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, kavussia@modares.ac.ir
3 Soil & Foundation Engineering group, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Current methods for assessing quality control in constructing embankment and unbound layers are based on the determination of parameters such as field unit weight. However, most of the design methods are based on engineering properties of the materials, including their stiffness or strength values. In fact, this is a missing link between the design processing and construction quality control methods. Hence, quality control procedures should be based on criteria that are closely correlated with the performance parameters used in the design such as elastic stiffness modulus. For this purpose the use of Portable Falling Weight Deflectometer (PFWD) in the determination of earthworks layers elastic moduli is rapidly increasing The purpose of this study was to evaluate the stiffness modulus as a construction quality control criterion in unbound materials and embankments. A laboratory testing unit box was prepared in which an unbound material was compacted at different compaction levels. Then the stiffness modulus of each compacted layer was determined under Portable Falling Weight Deflectometer (PFWD). The results indicated acceptable correlations between the stiffness modulus and both compaction percentage and moisture percentage. However, it was found that the stiffness modulus is a more appropriate indicator than compaction percent in discerning the true behavior of the unbound layers

کلیدواژه‌ها [English]

  • compaction percent
  • stiffness modulus
  • construction quality control
James S., Stefan A., Mbaki O., Mustaque H. (2007) Evaluation of Prima Light Falling-Weight Deflectometer as quality control tool for compaction of fine grained soils, Transportation Research Board Meeting, National Research
George, K. P.( 2006) Portable FWD (PRIMA 100) for in-situ subgrade evaluation, Final Report , Mississippi Department of Transportation, FHWA/MS-DOT-RD-06-179.
Huang, Yang H., (1993) Pavement Analysis and Design. , Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
Lin, D., Liau, C., Lin, J. (2006) Factors affecting portable falling weight deflectometer measurements. ASCE, Journal of Geotechnical & Geo-Environmental Engineering, Vol.132, No.6.
Nazzal, M. (2003) Field evaluation of In-situ test technology for QC/QA during construction of pavement layers and embankments, Ph.D. Thesis, Louisiana State University, Louisiana, USA.
Rogers, C., Fleming P. R, Frost, M. (2000) Stiffness behaviour of trial road foundations, fifth International Symposium on Unbound Aggregates in Roads, Nottingham, U. K.
Seyman, E., (2003) Laboratory evaluation of in-situ tests as potential quality control/ quality assurance tools, M.Sc. Thesis, Louisiana State University, USA.
Steinert, B. C., Humphrey, D. N., Kestler M. A. (2006) Portable falling weight deflectometers for tracking seasonal stiffness variations in asphalt surfaced roads, Transportation Research Board Meeting, National Research Council, CD-ROM, Washington DC, USA.