بررسی آزمایشگاهی رفتار خزش سه محوری بر روی استوانه توخالی جداره ضخیم سنگ نمک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)،

2 .استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،

چکیده

سنگ نمک، متعلق به گروه سنگ‌های رسوبی شیمیایی غیرآلی بوده و عمدتاً از هالیت تشکیل شده است. گنبدهای نمکی یکی از مهم‌ترین تله‌های نفتی مطرح هستند. حفاری در مقاطع نمکی با مشکلات زیادی همراه است. از مشکلات چالش برانگیزی که در عملیات حفاری  این سازندها روی می‌دهد می‌توان به گیر افتادن رشته حفاری، کاهش قطر چاه و در نتیجه سیمان کاری نامناسب، گیر افتادن و گسیختگی لوله جداری اشاره کرد. همگرایی دیواره چاه در نمک‌ها در اثر پدیده خزش به وجود می‌آید. خزش یک پدیده وابسته به زمان است که تحت تنش ثابت رخ می‌دهد. در این پژوهش به بررسی اثر فشار محصور کننده و تنش تفاضلی بر روی رفتار خزش و سرعت کرنش سنگ نمک پرداخته شده و در نهایت رابطه‌ای که بر اساس پارامترهای فوق بتوان مقدار سرعت کرنش را تخمین زد ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش تنش تفاضلی و افزایش فشار محصور کننده سرعت کرنش افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Labortory studies of triaxial creep behavior on thick-walled hollow cylindrical salt rock specimens

نویسندگان [English]

  • Shokoufeh Rahimi 1
  • Mahdi Hosseini 2
1 . M.Sc. Student, Department of Mining Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin - Iran
2 Assistant professor, Department of Mining Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin - Iran
چکیده [English]

Rock Salt belongs to the group of inorganic chemical sedimentary rocks, which is mainly composed of halite. Salt domes are considered as one of the most important oil traps. Drilling in the salt regions is associated with many problems. Challenging problems in drilling include trapping of the drill pipe string and reducing diameter of the wellbore. Convergence of wellbore’s wall in rock salts is mainly attributable to creep phenomenon. Creep is a time dependent phenomenon that occurs under constant stress. In this research, the effect of confining pressure, deviator stress, and strain rate on creep behavior of rock salt was studied. Furthermore, a mathematical equation was developed to estimate the strain rate in various stress fields. The results revealed that strain rate increases by increasing the deviatoric stress and confining pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rock salt
  • Creep
  • Confining Pressure
  • deviatoric stress
  • Lateral strain
  • Hollow Cylinder
اخروی، ر. (مترجم)، 1382. تاربوک ا.ج. و لوتگ، ف. ک: مبانی زمین شناسی، انتشارات  مدرسه.
Agergaard, F. A., 2009. Modeling of rock salt creep. Master Thesis.
ASTM D2938, 2006. Standard test method for unconfined compressive strength of intact rock core samples, Annual Book of ASTM Standards.
Bérest, P., Karimi-Jafari, M., and Brouard, B., 2005. Transient Creep in Salt Caverns, In Proceedings of 2005 Joint ASME/ASCE/SES Conference on Mechanics and Materials, Louisiana,USA.
Cleach, J. M. L., Ghazali, A., Deveughele, H., and Brulhet, J., 1996. Experimental study of the role of humidity on the thermomechanical behavior of various halitic rocks. In Proceedings of the Third Conference on the Mechanical Behavior of Salt (pp. 231-236). Clausthal-Zellerfeld: Trans Tech Publications.
Cristescu, N.D., and Hunsche, U., 1996. A comprehensive constitutive equation for rock salt determination and application’, In Proceedings of the 3th Conference on the MechanicalBehavior of Salt(pp. 191-205), Clausthal-Zellerfeld: Trans Tech Publications.
Cristescu, N.D., and Hunsche,U., 1998. Time Effects in Rock Mechanics. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
Farmer, P., Miller, D.,  1996. Exploring the subsalt, pp. 53-55.
Farmer, I.W., and Gilbert, M.J., 1984. Time dependent strength reduction of rock salt. In Proceedings of the First Conference on the Mechanical Behaviour of Salt (pp. 3-18). Clausthal-Zellerfeld: Trans Tech Publications.
Franssen, R.C.M., and Spiers, C.J., 1990. Deformation of polycrystalline salt in compression and in shear at 250-350°C. Deformation Mechanisms, Rheology and Tectonics, Geological Society Special Publication. Vol.45:201-213.
Goodman, R.E., 1989. Introduction to rock mechanics, Second Edition, John Whiely and sonspublication.
Hosseini, S.M.A., F Sereshki, F.,  Shariati, M., Jalali, S.M.E., Crotogino, F.,  2012. Development of a new creep testing equipment to obtain long-term deformation parameters of salt. Journal of mining & Environment. Vol. 3: 27-32.
Jeremic, M.L., 1994. Rock mechanics in salt mining, A.A. Balkema Publishers, Netherland, ISBN: 9054101032,  P. 517.
Munson, D.E., 1979. Constitutive modeling of salt behavior state of the technology’. In: Proceedings of 7th International Congress on Rock Mechanics, p. 1979±1810.
Singh, D.P., 1975.  A Study of Creep of Rocks, International Journal of Rock Mechanics, Mining Science and Geomechanic Abstracts (Pergamon Press) Vol. 12, 271.
Wawersik, W.R., Morgan, H.S., 1989.  Computed and measured responses of thickwalled hollow cylinder of salt subjected to both homogeneous and inltomogeneous loading٫ ,Pro_. 30th U. S. Syrup. Rock Mech., p. 361.368. Rotterdam: Balkenm.
Morgan, H.S., Wawersik, W., 1991. The Use of Thick-walled Hollow Cylinder Creep Tests For Evaluating Flow Criteria For Rock Salt, Engineering and Structure Mechanic Division, 7th International congerss on Rock  Mechnics.
Yang , C., Yin, J., 1999.  Experimantal investigation of creep behavior of salt rock , International  journal of Rock Mechanics and mining science  233-242.