زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

4 کارشناس ارشد زمین‌شناسی زیست‌محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این مقاله الگوی لرزه‌خیزی در پهنه ساختگاه  دو سد مهم کرخه و کارون 3 قبل و بعد از آبگیری مورد ارزیابی قرار گرفته است. دستاوردها  نشان می‌دهد که بعد از آبگیری تغییر مشخصی در موقعیت کانون سطحی زمین‌لرزه‌ها، عمق کانونی و سایر  پارامترهای لرزه‌خیزی در پیرامون دریاچه سدهای مورد مطالعه صورت گرفته است. همچنین همبستگی خوبی بین تراز آب دریاچه سد و فراوانی زمین‌لرزه‌ها در هر دو سد مشاهده گردید. تنها اختلاف موجود در الگوی زمین‌لرزه‌های القایی دو سد این است که پاسخ  لرزه‌ای و تأخیر زمانی زمین‌لرزه‌ها نسبت به افزایش تراز آب در سد کارون کمی‌بیشتر از سد کرخه می‌باشد. این اختلاف به دلیل نفوذپذیری بیشتر سنگ کف در سد کارون 3 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Induced Earthquakes at Karkheh and Karoun III Dam sites

نویسندگان [English]

  • Naser Hafezi Moghaddas 1
  • Parviz Omidi 2
  • Gholam Javan Doloei 3
  • Zahra Hosseini 4
1 . Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Faculty of Earth sciences, Shahrood University, Shahrood ,Iran
3 International Insittue of Earthquake and Engineering Siesmology, Tehran. Iran
4 -B.sc. student of Environment geology, Shahrood University, Shahrood ,Iran
چکیده [English]

In this paper, the seismicity models in Karkheh and Karoun III dam sites before and after impounding are investigated. The results show that location of earthquake epicenters, focal depths and the other seismic parameters around the reservoirs, after filling of reservoir of dams were changed. Also, a good matching has seen between water level and earthquake frequency in both dams. The only difference between the induced seismicity of two dams is the longer delay time of earthquakes response to rising of water level in Karoun III relative to Karkheh; because the permeability of bedrock around the Karoun III is higher than the Karkheh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reservoir induced earthquakes – Karkheh reservoir – Karoun III reservoir
شرکت صدر سازه کوشا، 1380. خلاصه گزارشات مرحله اول طرح کرخه (مستندسازی طرح کرخه). شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.
هدهدی، م. 1388. زمین‌لرزه‌های القایی سدهای کرخه و کارون 3. رساله دکتری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
Beacher, B.G., Keeney, R.L., 1982. Statistical examination of reservoir induced seismicity. Bulletin of . Seismological Society of America, 72: 553-369.
Berberian M.,1995. Master Blind thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics, 241(3-4): 199-224.
Carder, D.S., 1945. Seismic Investigation in the Boulder Dam Area, 1940-1944, and the influence of reservoir loading on earthquake activity. Bulletin of . Seismology Society of America, 35: 175- 192.
Choudhurv S., Gautam, P.K., Paul, A., 2013. Seismicity and reservoir induced crustal motion study around the Tehri Dam, India. Acta Geophtsica, 61(4): 923-934.
Cluff, L. S., 1977. Notes of visit to Koyna Dam, India, Unpublished report to U. S. Bureau of Reclamation, 13 p.
Falcon, N.L. 1961. Major Earth-Flexuring in the Zagros Mountains of South-West Iran. Quarterly Journal of Geolical Society of London, 117: 367-376.
Gough, D.I. and Gough, W.I., 1970. Load-induced earthquakes at Lake Kariba-II. Geophysical Journal, 21: 79-101.
Gupta, H.K., Rastogi, B.K., 1976. Dams and earthquakes: New York, Elsevier.
Huber H. 1977. Geological Map of Iran, scale 1:000000 with explanatory notes. Tehran: National Iranian Oil Company, 229 p
Gupta, H.K. 1992. Reservoir-Induced Earthquakes, Elsevier, Amsterdam.
Simpson, D.W. 1976. Seismicity changes associated with reservoir loading, Engineering Geology. 10(2–4): 123–150.
Leblanc, G. and Anglin, F., 1978. Induced seismicity at the Manic 3 Reservoir, Quebec. Bulletin of . Seismological Society of America, 68: 1469-1485.
Simpson, D.W., Negmatullaev, S.K., 1978. Induced seismicity studies in Soviet central Asia. Earthquake Information Bulletin, 10: 208-213
Simpson, D.W., Leith, W.S. and C.H. Scholz 1988, Two types of reservoir induced seismicity, Bulletin of Seismological Society of America, 78(6): 2025–2040.
Wang, M.Y., Hu, Y. L., Chen, Y.T., Yang, M.Y., Li, T.C., Chin, Y., Feng, J., 1975. Mechanism of reservoir impounding earthquakes at Hsinfengkiang and a preliminary Endeavour to discuss their cause. Peking, 21p.