تصحیح روش پردازش تصویر برای تعیین توزیع اندازه خردشدگی حاصل از انفجار در معدن چغارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

3 کارشناسی ارشد معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده

بررسی و پیش­بینی خردایش سنگ توسط عملیات حفاری، از اساسی‌ترین و حساس‌ترین پارامترهای مؤثر بر اقتصاد معدن به ‌شمار می‌رود. معدن چغارت یکی از بزرگ‌ترین معادن سنگ آهن ایران بوده که سالیانه حدود هشت میلیون تن سنگ آهن از آن استخراج می‌شود. در این معدن عملیات­های معدنکاری شامل حفاری، انفجار، بارگیری، باربری و فرآوری به‌ صورت روزانه صورت می‌گیرد. بررسی توزیع دانه­بندی ناشی از عملیات انفجار و در نتیجه، میزان تولید ماشین‌آلات، می‌تواند منجر به ‌کاهش هزینه‌های معدنکاری شود.  روش­های مختلفی برای تعیین میزان خردشدگی ناشی از انفجار وجود داشته و در حال حاضر استفاده از سیستم‌های پردازش تصویر روشی مناسب و مؤثر در ارزیابی خردشدگی محسوب می‌گردد. در این تحقیق نتایج تجزیه­ی سرندی سه الگوی انفجاری معدن چغارت با منحنی خردشدگی به دست آمده توسط روش پردازش تصویر مقایسه شده و سپس این روش برای پیش بینی دقیق­تر در معدن توسط ضرایب  تصحیح می­گردد. مقادیر ضرایب تصحیح به ترتیب برابر 81108/0 و 82087/0 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Note Correction of image processing method for determining the size distribution of fragmentation from the blasting at the Choghart mine

نویسندگان [English]

  • Hasan Bakhshandeh Amineh 1
  • Meisam Hakimiyan 2
  • Hamidreza Malekinezhad 3
1 Associate Professor, School of Mining, College of Engineering, University of Tehran.
2 PhD Candidiate, Department of Mining, Faculty of Engineering, University of Kashan,
3 MSc Student, Department of Mining, Faculty of Engineering, University of Kashan,
چکیده [English]

Assessment and prediction of rock fragmentation by drilling and blasting operations, the most basic and most critical parameters affecting the economy of mine is considered. Choghart mine had one of the largest Iran iron ore mine that annual eight million tons of iron ore is extracted from it. In the mine mining operations, including drilling, blasting, loading, transportation and processing is done on a daily basis. Distribution of aggregation from blasting operations and resulting machinery production, mining costs may be reduced. There are several methods to determine the blasting fragmentation and currently, the use of image processing systems is appropriate and effective method for evaluating of blasting fragmentation. In this study, sieve analyzes of three patterns of explosive in Choghart mine and fragmentation curve obtained by the image processing method is compared and then this method for more accurate predictions in mine by factors of α and β is correct. The correction factors value respectively is 0.81108 and 0.82087.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blasting
  • fragmentation
  • sieve analysis
  • image processing
  • correction factors
Akbari, M., Lashkaripour, G.R.,  Bafghi, A.Y. 2014. assessment and classification of rock mass properties in iron central ore mines: J. Appl. Environ. Biol. Sci 4. 10: 140-148.
Akbari, M., Lashkaripour, G., Yarahamdi Bafghi, A. ,Ghafoori, M., 2015. Blastability evaluation for rock mass fragmentation in Iran central iron ore mines: International Journal of Mining Science and Technology.
Carlsson, O., Nyberg, L., 1983. A Method for Estimation of Fragment Size Distribution with Automatic Image Processing, In: Proceedings of the the 1st International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, Holmberg, R., Rustan, A., Lulea University of technology, Lulea, Sweden, p.p. 333-345.
Elgin, I. C., 2010. A practical method of bench blasting design for desired fragmentation based on digital image processing technique and Kuz-Ram model: International Journal on Rock Fragmentation by Blasting-FRAGBLAST9, p.p. 257-263.
Faramarzi, F., H. Mansouri,  MA Ebrahimi Farsangi., 2013.  A rock engineering systems based model to predict rock fragmentation by blasting:  International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 60, p.p. 82-94.
Latham, J.P., Kemeny, J., Maerz, N., Noy, M., Schlifer, J., Tose, S., 2003. Ablind Comparison Between Results of Foure Image Analysis Systems Using a Photo-Library of Piles of Sieved Fragments: International Journal on Rock Fragmentation by Blasting-FRAGBLAST, Vol. 7, No. 2, p.p. 105-132.
Liu, Y., Nadolski, S., Elmo, D., Klein, B.,  Scoble, M., 2015. use of digital imaging processing techniques to characterize block caving secondary fragmentation and implications for proposed cave-to-mill approach: 49th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, San Francisco, California.
Raina, A. K., et al., 2010. Productivity improvement in an opencast coal mine in India using digital image analysis technique: International Journal on Rock Fragmentation by Blasting-FRAGBLAST 9, p.p. 707-716.
Yarahmadi Bafghi, A.,  Mohebbi , M., Fatehi Marji, M.,  Gholamnejad, J., 2016. Rock mass structural data analysis using image processing techniques (Case study: Choghart iron ore mine northern slopes): Journal of Mining and Enviroment.