نویسنده = مهدی خداپرست
مطالعه تاثیرآلودگی نفت گاز بر رفتار برشی خاک‌های درشت‌دانه

دوره 9، شماره 3 و 4، اسفند 1395، صفحه 85-96

علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست؛ مسعود شکری