نویسنده = هادی فتاحی
آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-56

هادی فتاحی؛ محسن شاهمنصوری؛ حسین قائدی