نویسنده = اکبر چشمی
استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-59

زهرا سبزی؛ اکبر چشمی؛ سید رمضان رمضان نژاد


توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 65-79

اکبر چشمی؛ سید رمضان رمضان نژآد الیردی؛ علی فاخر


مقایسه ضریب تحکیم حاصل از آزمایش CPTu و آزمایش تحکیم یک بعدی

دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 81-94

اکبر چشمی؛ زهرا عزالدین؛ کاظم مرادی هرسینی


طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن

دوره 7، شماره 1 و 2، شهریور 1393، صفحه 93-99

امیر خبازی؛ محمد غفوری؛ اکبر چشمی؛ یونس کرمی ازندریانی


معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج

دوره 5، شماره 3 و 4، اسفند 1391، صفحه 17-32

اکبر چشمی؛ ابراهیم احمدی ششده؛ عباس قلندرزاده