دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 و 2، شهریور 1394، صفحه 1-106 

مقاله پژوهشی

بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن

صفحه 1-12

کریم روشن‌بخت؛ ماشااله خامه چیان؛ رضا حسن ساجدی؛ محمدرضا نیکودل