دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 1-104 
تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها

صفحه 17-30

مهسا زهانی قائینی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری