دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-117 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش

صفحه 1-9

سیدمحمود فاطمی عقدا؛ محمدحسین طاهری نیا؛ احمد فهیمی فر؛ محمدرضا کوپی علیپور