دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 و 4، اسفند 1389، صفحه 1-87 
مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز

صفحه 33-42

رضا اشجاری؛ مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ مصطفی شریف­زاده