دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-136 
ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی

صفحه 51-65

مجتبی حیدری؛ سید سجاد کراری؛ جعفر خادمی حمیدی؛ ابراهیم شریفی تشنیزی


مقاله پژوهشی

روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت)

صفحه 97-111

سید داود محمدی؛ محمدرضا رحیمی؛ علیرضا طالب بیدختی