دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-135 
شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده

صفحه 41-56

سجاد چهره قانی؛ حسین آزاد سولا؛ بهنام صدایی سولا؛ محمد فاروق حسینی